• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
DBA 640
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Pazarlama disiplinin entellektüel gelişiminin incelenmesi

Dersin İçeriği: 

Belirlenen Kitaplar ve Makaleler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Learning Outcomes Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Akademik bilginin oluşum yolunun anlaşılması ve modern sosyal bilim yöntemlerinin anlaşılması  

4, 7,9,10

1,3 B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
2 Birbirini etkilemeyen-Ekonomik Pazarlama Okulları Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
3 Birbirini etkileyen-Ekonomik       Pazarlama Okulları Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
4 Birbirini etkilemeyen-Ekonomi Dışı Pazarlama Okulları Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
5 Birbirini Etkileyen-Ekonomi Dışı Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
6 Pazarlama Bir Bilim mi, yoksa, Standartlaştırılmış bir Sanat mıdır? Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
7 Pazarlama Teorisinin Kapsama Alanı Nedir, veya ne Olmalıdır?   Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
8 Pazarlamada Hakim Olan Görüşaçısı nedir, veya ne Olmalıdır? Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
9 Pazarlama ve Toplum Arasındaki İlişki Nedir, veya ne Olmalıdır Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
10 Genel bir Pazarlama Teorisi Oluşturmak Gerçekte Mümkün müdür? Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
11 Philip Kotler'in Pazarlama Teorisine Katkıları Nelerdir? Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
12 Shelby D. Hunt'ın   Pazarlama Teorisine Katkıları Nelerdir? Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
13 Louis Stern'in  Pazarlama Teorisine Katkıları Nelerdir? Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
14 Final Sınavı Akademik makaleler ve ilgili kitaplar

Kaynaklar

Marketing theory: Evolution and Evaluation Sheth,Gardner,Garrett

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Doktora adayları işletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimler alanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalara ilişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılarda sunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.       X    
2 Doktora adayları günümüzde gerek işletme alanına gerekse sosyal bilimlerin diğer alanlarına ilişkin değişim, yenilik ve gelişmeleri yakından izlemeyi, yorumlamayı ve bu bilgilerin ışığında uygulayıcılar olarak örgütsel/yönetsel sorunları saptamayı ve gerekli yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenir       X    
3 Doktora adayları işletme ve genel olarak sosyal bilimlerde en son yenilikleriyle araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız olarak ya da diğer araştırmacılarla ortaklaşa özgün bilimsel/akademik araştırmalar yapma, araştırmalarının sonuçlarını kitap, makale ve raporlar halinde yayınlama ve bilimsel ortamlarda tartışılmak üzere sunma bilgi, beceri ve sorumluluğu kazanır.     X      
4 Doktora adayları kendilerini Üniversitede yaratılan bilimsel ortamda, seçkin öğretim üyeleri, özenle seçilen misafir konuşmacılar ve birlikte eğitim gördükleri diğer grup arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde, sürdürülebilir bir çevre, toplumsal sorumluluk ve aktif bir vatandaşlık bilincine sahip, etik ilkelere dayalı birer örnek insan, yönetici, lider ya da akademisyen olarak gelişirler.       X    
5 Doktora adayları küreselleşen bir dünyada yönettikleri ulusal ve uluslararası örgütlerde çalışanların giderek artan bir biçimde farklı geçmiş ve kültürlerden geldiklerini, şirket evliliklerinde yaşanılan kültürel çatışmaları ve işgücünün ülkeler arası hareketliliğini yaşayarak ve bilimsel ortamlarda tartışarak öğrenir ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilen liderler/yöneticiler olarak gelişirler.       X    
6 Doktora adayları görev yaptıkları kuruluşlarda uzun vadeli stratejik planlamaya ve planların uygulanmasına ilişkin rasyonel kararlar verebilen, vizyon sahibi liderler olma niteliklerini kazanırlar.     X      
7 Doktora adayları stratejik yönetimin bir ekip çalışması olduğunu ve ancak ekiplerle çalışılarak sonuçlara ulaşılabileceğini öğrenirler.       X    
8 Doktora adayları sosyal bilimlerin farklı alanlarında geliştirilmiş bulunan bilgilerin geniş ölçüde çakıştıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını görür ve bilimsel çalışmalarda disiplinler arası bir yaklaşıma ve bakış açısına sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu öğrenir.       X    
9 Doktora adayları sürdürdükleri uzun süreli doktora çalışmalarında sürekli olarak İngilizce yazdıkları ve sözlü sunumlar yaptıkları ve bu çalışmalarının geliştirilmesi yönünde eleştirildikleri için gerek ana dilde gerekse İngilizcede etkin iletişim becerileri kazanırlar.         X  
10 Doktora adayları sosyal bilimlerde ve işletme alanında bilgi üretiminin ve değişimin ne kadar hızlı olduğunu yakından görür ve yaşam boyu öğrenmenin kaçınılmaz olduğunu yaşayarak öğrenir.       X