• TR
 • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
DBA 605
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders bugün bizim algıladığımız anlamda yönetim ve örgüt kuramı üzerinde antik uygarlıkların, tek tanrılı üç dinin ve ünlü filozofların öğreti ve düşüncelerinin yaptığı etkileri araştırmak üzere düzenlenmiştir.

Dersin İçeriği: 
 1. Örgüt ve yönetim kuramının tarihsel gelişimi
 2. Antik uygarlıkların yönetimüzerindeki etkileri
 3. Üç büyük tek tanrılı dinin öğretilerinin yönetim açısından çözümlenmesi
 4. Başlıca filozofların yönetim hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi ve kapitalizm ve Marksizim’de yönetim anlayışı
 5. Kapitalizm ve Marksizm’de yönetim anlayışı
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 1. Tarihsel kökenlerini araştırabilmek amacıyla yönetim ve örgüt kuramının her birinin temel özelliklerinin saptanması.
1, 2, 6 1, 2, 3 A, B,C
 1. Günümüz guruları ile onlardan yüzlerce yıl önce benzer önermeleri yapmış olan ünlü düşünce ve uygulayıcılarının karşılaştırılması: Michael Porter ile Sun Tzu ve Karl Marx ile İbn Haldun gibi.
3, 7, 8 1, 2, 3 A, B,C
 1. Günümüz işletme kanunları ile Hammurabi kanunlarının ve Roma Hukuku arasındaki paralelliklerinin ortaya konması.
1, 3, 8 1, 2, 3 A, B,C
 1. İlgili yazında yeni olarak adlandırılan kavramların, ilkelerin ve uygulamaların pek çoğunun çok eski tarihsel kökenlere dayandığı, sanıldığı gibi yeni olmadıklarının anlaşılması.
3, 4, 10 1, 2, 3 A, B,C
 1. Bütün konular öğrenci grupları tarafından incelenerek hazırlanacağı, yazılı ve sözlü olarak sunulacağı ve ayrıca öğrenciler 3-4 projede görev alacağı için, onların araştırma yapma, rapor hazırlama ve sunum yapma gibi becerileri gelişmiş olacaktır.
2, 3, 5, 7, 9, 10 1, 2, 3 A, B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, işletmecilikte temel kavramlar, yönetim kavramları, örnek olaylar İlgili Üniteler ve Örnek Olaylar
2 Yönetimin Dünü ve Bugünü, Yönetimin Tarihsel Kökeni, Klasik kuramlar İlgili Üniteler ve Örnek Olaylar
3 İnsan İlişkileri Dönemi-Çağdaş Dönem İlgili Üniteler ve Örnek Olaylar
4 Antik Dünya ve Yönetim I-Sümer ve Akad Dönemleri, Babil, Asur ve Mısır Dönemleri Grup Çalışması
5 Antik Dünya ve Yönetim II-Çin: Sun Tzu “Savaş sanatı” ve diğer filozoflar Grup Çalışması
6 Antik Dünya ve Yönetim II-Çin: Sun Tzu “Savaş sanatı” ve diğer filozoflar Grup Çalışması
7 Antik Dünya ve Yönetim III- Roma ve Yunan Dönemleri Grup Çalışması
8 Musevilik ve Yönetim Grup Çalışması
9 Hıristiyanlık ve Yönetim Grup Çalışması
10 İslam ve Yönetim Grup Çalışması
11 Osmanlı Dönemi, Loncalar, Ahilik ve İbn Haldun ve felsefesi Grup Çalışması
12 Başlıca Filozoflar ve Yönetime İlişkin Düşünceleri (Machiavelli, Hobbes, John Locke, Montesqieu, Rousseau ve diğerleri) Grup Çalışması
13 Kalvinizm, Protestant  Etiği, Max Weber ve Yönetim  
14 Kapitalizm, Marksizm ve Yönetim Grup Çalışması
15 Varoluşçu Felsefe ve Yönetim Grup Çalışması
16 Final Sınavı Grup Çalışması

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu İlk dört hafta için:

Daniel A.Wren. The History of Management Thought. John Wiley, 2005.

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Haftalık Öğrenci Sunum ve Raporları
Ödevler Haftalık Öğrenci Sunum ve Raporları
Sınavlar 1 Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Derse Devam ve Katılım 1 20
Ödevler ve Sunumlar 4 40
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıliçinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Doktora adayları işletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama,

finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimler

alanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalara

ilişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılarda

sunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve

eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.

        X  
2 Doktora adayları günümüzde gerek işletme alanına gerekse sosyal bilimlerin

diğer alanlarına ilişkin değişim, yenilik ve gelişmeleri yakından izlemeyi,

yorumlamayı ve bu bilgilerin ışığında uygulayıcılar olarak örgütsel/yönetsel

sorunları saptamayı ve gerekli yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenir

      X    
3 Doktora adayları işletme ve genel olarak sosyal bilimlerde en son yenilikleriyle

araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız olarak ya da diğer araştırmacılarla

ortaklaşa özgün bilimsel/akademik araştırmalar yapma, araştırmalarının

sonuçlarını kitap, makale ve raporlar halinde yayınlama ve bilimsel ortamlarda

tartışılmak üzere sunma bilgi, beceri ve sorumluluğu kazanır.

        X  
4 Doktora adayları kendilerini Üniversitede yaratılan bilimsel ortamda, seçkin

öğretim üyeleri, özenle seçilen misafir konuşmacılar ve birlikte eğitim

gördükleri diğer grup arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde, sürdürülebilir bir

çevre, toplumsal sorumluluk ve aktif bir vatandaşlık bilincine sahip, etik ilkelere

dayalı birer örnek insan, yönetici, lider ya da akademisyen olarak gelişirler.

      X    
5 Doktora adayları küreselleşen bir dünyada yönettikleri ulusal ve uluslararası

örgütlerde çalışanların giderek artan bir biçimde farklı geçmiş ve kültürlerden

geldiklerini, şirket evliliklerinde yaşanılan kültürel çatışmaları ve işgücünün

ülkeler arası hareketliliğini yaşayarak ve bilimsel ortamlarda tartışarak öğrenir

ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilen liderler/yöneticiler olarak

gelişirler.

      X    
6 Doktora adayları görev yaptıkları kuruluşlarda uzun vadeli stratejik planlamaya

ve planların uygulanmasına ilişkin rasyonel kararlar verebilen, vizyon sahibi

liderler olma niteliklerini kazanırlar.

  X        
7 Doktora adayları stratejik yönetimin bir ekip çalışması olduğunu ve ancak

ekiplerle çalışılarak sonuçlara ulaşılabileceğini öğrenirler.

      X    
8 Doktora adayları sosyal bilimlerin farklı alanlarında geliştirilmiş bulunan bilgilerin geniş ölçüde çakıştıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını görür ve bilimsel çalışmalarda disiplinlerarası bir yaklaşıma ve bakış açısına sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu öğrenir.         X  
9 Doktora adayları sürdürdükleri uzun süreli doktora çalışmalarında sürekli olarak

İngilizce yazdıkları ve sözlü sunumlar yaptıkları ve bu çalışmalarının

geliştirilmesi yönünde eleştirildikleri için gerek ana dilde gerekse İngilizcede

etkin iletişim becerileri kazanırlar.

        X  
10 Doktora adayları sosyal bilimlerde ve işletme alanında bilgi üretiminin ve

değişimin ne kadar hızlı olduğunu yakından görür va yaşamboyu öğrenmenin

kaçınılmaz olduğunu yaşayarak öğrenir.

        X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Ara Sınav - - -
Ödev 4 10 40
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     258
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,32
Dersin AKTS Kredisi     10