• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
DBA 611
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

“Yönetim Üzerine Okumalar” İşletme Doktora programının en temel derslerinden biri olup örgüt ve yönetim alanının en temel kavram, kuram ve uygulamalarını, bu alanda tartışma konusu olan sorunları ve farklı bakış açılarını inceler. Ders öğrencilerin (1) örgüt ve yönetim paradigmalarında karşılaşılan en temel farklılıkları görme ve tartışabilme, (2) bu paradigmaların dayandırıldığı kuramsal ve metodolojik yaklaşımları irdeleyebilme ve (3) gerek yönetici gerekse akademik araştırmacılar olarak gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirmelerine olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, örgütlerin tanımları, unsurları ve önemleri; örgüt-yönetim kuramlarının tarihi gelişimini; rasyonel, natürel ve açık sistemler olarak örgütleri; farklı bakış açılarını ve analiz düzeylerini; “Örgütsel Ekoloji” ve “Örgütsel Nüfus” kuramlarını; örgütsel değişim; karar-verme kuramları; örgütlerde güç ve politika uygulamaları;  teknolojinin  örgütsel yapı üzerindeki etkileri; amaçlar, güç, otorite denetim ve uyuşmazlık; “örgütsel anarşi” ve “Adhokrasi”; Firma Teorisi; örgüt-çevre ilişkileri, “contingency” kuramı; örgütler arası kurumsal ilişkiler ve “Networks” kuramı; holding şirket yapısının tarihi gelişimi ve kurumsallaşma; yeni örgüt yapıları; örgüt-yönetim kuramlarındaki tarihi gelişimi; ve kaos kuramı ile post-modernizmin bu kuramlar üzerindeki etkileri gibi konuları kapsar.      

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrencileri örgüt/yönetim literatürü ve belli başlı örgüt/yönetim kuramlarının tarihi gelişimleri ve özellikleri konularında bilgilendirmek.   1, 2, 3 A, C
Öğrencileri örgüt/yönetim kuramlarında farklı paradigmaların bakış açıları, sorunları ve eleştirileri konularında bilgilendirmek.     1, 2, 3 A, C
Öğrencilerin çeşitli paradigmaları kavramsal, kuramsal ve metodoloji açılarından değerlendirme/eleştirme yetenek ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak.   1, 2, 3 A, C
araştırmalar yapmak ve bu araştırmalarını

bilimsel toplantılarda yapacakları sunumlarla

başkalarıyla paylaşmak için gerekli fırsatları

  1, 2, 3 A, C
Öğrencilere Doktora tezlerine ve yayınlayabilecekleri yayınlara olanak sağlayacak daha kapsamlı ve bilimsel araştırma model ve tasarımları geliştirmek için gerekli ortam ve fırsatları sunmak.      1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Bir Bakış: Örgütler ve Örgüt Kuramları Daft, Chapter 1
2 Örgütsel Yapının Temel Taşları

Örgütlerin Dış Çevresi, Örgütler arası İlişkiler

Daft, Chapters 3, 4 & 5
3 Strateji, Örgütsel Tasarım ve Örgütsel Etkenlik

Örgütlerin Uluslar arası Çevre için Tasarlanmaları

Örgütsel Kültür ve Etik Değerler

Daft, Chapters 2, 6 & 10
4 Üretim ve Servis Teknolojileri

Enformasyon Teknolojileri ve Denetim

Örgütün Büyüklüğü, Yaşam Döngüsü ve Çöküşleri

Daft, Chapters 7, 8 & 9
5 Örgütlerde Yenilikçilik ve Değişim

Örgütlerde Karar-Verme Süreçleri

Örgütlerde Uyuşmazlık Güç ve Politika

Daft, Chapters 11, 12 & 13
6 Klasik ve Neoklasik Örgüt Kuramları Ott, Shafritz & Jang,

Chapter 1 & 2

7 İnsan Kaynakları Kuramı ve Örgütsel Davranış

Örgüt Ekonomisi Kuramı

Ott, Shafritz & Jang,

Chapter 3 & 5

8 Çağdaş Yapısal Örgüt Kuramı

Örgütlerde Güç ve Politika

Ott, Shafritz & Jang,

Chapter 4 & 6

9 Örgütsel Kültür Kuramı

Örgüt-Toplum Kuramları

Örgüt-Çevre Kuramları

Ott, Shafritz & Jang,

Chapter 7, 8 & 9

10 Konu Örgütler, Fiil Örgütlenme

Rasyonel Sistemler Olarak Örgütler

Scott & Davis, Chapters 1 & 2
11 Natürel Sistemler Olarak Örgütler

Açık Sistemler Olarak Örgütler

Farklı Bakış Açılarının Bütünleştirilmeleri

Scott & Davis, Chapters 3, 4 & 5
12 Teknoloji ve Örgütsel Yapı;  İşgücü ve Örgütsel Yapı;

Amaçlar, Güç ve Denetim

Scott & Davis, Chapters 6, 7 & 8
13 Örgüt Çevresinin Örgütlenmesi; Örgüt İçinde ve Örgütün Çevresi ile Network İlişkilerinin Geliştirilmesi; Ağ Kuramı Scott & Davis, Chapters 9, 10 & 11
14 Strateji, Yapı ve Performans: Örgüt Stratejisinin Sosyolojisi; Şirketleri Kurumsal Yapılarının Tarihi Gelişimi ; Örgüt/Yönetim Kuramlarında Görülen Değişimler/Gelişmeler. Scott & Davis, Chapters 12, 13 & 14
15 21nci Yüzyılda Yönetimi Bekleyen Temel Sorunlar

Extra Kitap Raporlarının Sunumları

Peter Drucker
16 Dönem Sonu Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Scott, W.Richard & Gerald F. Davis. Organizations:  Rational, Natural, and Open Systems, Last Edition, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 

 

Shafritz, Jay.M. and  J. Steven Ott.  Classics of Organization Theory, Last Edition, Paperback, Forth Worth, TX: Harcourt Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 0-155-06869-5.

 

Daft, Richard L., Jonathan Murphy and Hugh Willmott (2010), Organization Theory and Design, First Ed.,  Cengage Learning EMEA.

 

Diğer Kaynaklar Additional Readings

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Textbooks
Ödevler Term Projects
Sınavlar Final Exam, Term Projects and Presentations

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Seminar Participation, Presentations and Critiques   30
Extra Book Review and Presentation   10
Publishable Paper and Paper Presentation   25
Total   65
CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE   35
CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE   65
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Doktora adayları işletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimler alanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalara ilişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılarda sunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.         X  
2 Doktora adayları günümüzde gerek işletme alanına gerekse sosyal bilimlerin diğer alanlarına ilişkin değişim, yenilik ve gelişmeleri yakından izlemeyi, yorumlamayı ve bu bilgilerin ışığında uygulayıcılar olarak örgütsel/yönetsel sorunları saptamayı ve gerekli yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenir       X    
3 Doktora adayları işletme ve genel olarak sosyal bilimlerde en son yenilikleriyle araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız olarak ya da diğer araştırmacılarla ortaklaşa özgün bilimsel/akademik araştırmalar yapma, araştırmalarının sonuçlarını kitap, makale ve raporlar halinde yayınlama ve bilimsel ortamlarda tartışılmak üzere sunma bilgi, beceri ve sorumluluğu kazanır.         X  
4 Doktora adayları kendilerini Üniversitede yaratılan bilimsel ortamda, seçkin öğretim üyeleri, özenle seçilen misafir konuşmacılar ve birlikte eğitim gördükleri diğer grup arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde, sürdürülebilir bir çevre, toplumsal sorumluluk ve aktif bir vatandaşlık bilincine sahip, etik ilkelere dayalı birer örnek insan, yönetici, lider ya da akademisyen olarak gelişirler.       X    
5 Doktora adayları küreselleşen bir dünyada yönettikleri ulusal ve uluslar arası örgütlerde çalışanların giderek artan bir biçimde farklı geçmiş ve kültürlerden geldiklerini, şirket evliliklerinde yaşanılan kültürel çatışmaları ve işgücünün ülkeler arası hareketliliğini yaşayarak ve bilimsel ortamlarda tartışarak öğrenir ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilen liderler/yöneticiler olarak gelişirler.       X    
6 Doktora adayları görev yaptıkları kuruluşlarda uzun vadeli stratejik planlamaya ve planların uygulanmasına ilişkin rasyonel kararlar verebilen, vizyon sahibi liderler olma niteliklerini kazanırlar.         X  
7 Doktora adayları stratejik yönetimin bir ekip çalışması olduğunu ve ancak

ekiplerle çalışılarak sonuçlara ulaşılabileceğini öğrenirler.

      X    
8 Doktora adayları sosyal bilimlerin farklı alanlarında geliştirilmiş bulunan bilgilerin geniş ölçüde çakıştıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını görür ve bilimsel çalışmalarda disiplinlerarası bir yaklaşıma ve bakış açısına sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu öğrenir.         X  
9 Doktora adayları sürdürdükleri uzun süreli doktora çalışmalarında sürekli olarak İngilizce yazdıkları ve sözlü sunumlar yaptıkları ve bu çalışmalarının

geliştirilmesi yönünde eleştirildikleri için gerek ana dilde gerekse İngilizcede etkin iletişim becerileri kazanırlar.

        X  
10 Doktora adayları sosyal bilimlerde ve işletme alanında bilgi üretiminin ve

değişimin ne kadar hızlı olduğunu yakından görür va yaşamboyu öğrenmenin kaçınılmaz olduğunu yaşayarak öğrenir.

        X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav - - -
Ödev 10 16 160
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü           266
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,64
Dersin AKTS Kredisi             10