• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
CLT522
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Mitoloji hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak edebiyatın temel ve ilk anlatılarının insan yaşamındaki önemini kavratmak ve günümüz edebiyat örneklerinr yansımasını değerlendirmek. Mit kuramları ekseninde örnekleri incelemek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Edebiyatta mit türünün nasıl ortaya çıktığını tanır. 1,2,3 A,C
2) Mit türünün nasıl geliştiğini saptar. 1,2,3 A,C
3) Mit türlerini ve bu türe farklı yaklaşımları ayırt eder. 1,2,3 A,C
4) Türdeki motifleri ve sembolik anlatımı sorgular ve bağdaştırır. 1,2,3 A,C
5) Mit türünden seçilmiş örnekleri karşılaştırır. 1,2,3 A,C
6) Mit çözümleme ve yorumlama becerisini edinir. 1,2,3 A,C
7) Mitleri çözümleyerek insanlık tarihinde düşüncenin ve edebiyatın gelişimi üzerinde fikir yürütür. 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Mitoloji ve mit kaynakları  
3 Mitlerin tarihsel gelişim seyri  
4 Mitlerin özellikleri  
5 Mitlerin işlevleri: kültürel bellek  
6 Mit türüne bakışlar (1): Dinsel Yaklaşım  
7 Mit türüne bakışlar (2): Sosyolojik yaklaşım  
8 Roman türüne bakışlar (3):Psikanalitik Yaklaşım  
9 Mit türüne bakışlar (4): Felsefi Yaklaşım  
10 Mit türüne bakışlar (5): Kozmogoni mitleri  
11 Mit türüne bakışlar (6) Teogoni  
12 Mit türüne bakışlar (7): Antropogoni ve Eskatoloji mitleri  
13 Modern edebiyatta mit izleri: Metinlerarası çalışmalar “Gılgamış Destanı”  
14 Genel değerlendirme  

Kaynaklar

Sedat Veyis Örnek, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul 1988.

Joseph Camphel Mitin Gücü

Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev.: Sema Rifat, İstanbul 1993

Joseph Camphel İlkel Mitoloji

Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Çev.: Lale Arslan, İstanbul 2003.

Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, Çev.: Ali Berktay, III Cilt, İstanbul 2003.

Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm (Materyaller ve Araştırmalar), Ankara 1986.

Mircea Eliade, Şamanizm, Çev.: İsmet Birkan, İstanbul 1999

Bilge Seyidoğlu, Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliller, İstanbul 2002.

Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C.I Ankara 1989, Cilt II Ankara 1995.

Emel Esin, Türk Kozmolojisi (İlk Devir Üzerine Araştırmalar), İstanbul 1979

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
               
1 Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.       X    
2 Başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar. X          
3 Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

        X  
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

        X  
5 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

  X        
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.     X      
7 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

        X  
8 Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

        X  
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

      X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ödev 1 25 25
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     175/25: 7
Dersin AKTS Kredisi     7