• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
CLT527
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Öğrencinin, edebi türlerin en yeni ama en zengin ve renklilerinden olan roman türü hakkında derin bir kavrayışa sahip olmasıdır. Gerek tarihsel gelişimi, gerekse de değişimi sürecinde iz sürebilmek, roman türünden önemli örneklerin okunması ve bunlar arasında karşılaştırmalar yapılması da amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Ortaçağın sonlarından başlayarak, roman türünün evrimi ele alınır, çağdaş dönem romanı ve Türk Edebiyatında roman olgusu örnekler aracılığıyla incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Edebiyatta roman türünün nasıl ortaya çıktığını tanır.

1,2,3

A,C

2) Edebiyatta roman türünün nasıl geliştiğini saptar.

1,2,3

A,C

3) Farklı roman türlerini ve romana farklı yaklaşımları ayırt eder.

1,2,3

A,C

4) Türdeki değişimin nedenleri sorgular ve bağdaştırır.

1,2,3

A,C

5) Roman türüden seçilmiş örnekler okur.

1,2,3

A,C

6) Okuduğu romanları farklı bağlamlarda çözümleme ve yorumlama becerisini edinir.

1,2,3

A,C

7) Farklı yaklaşımlarla yazılmış romanlar arasında karşılaştırmalar yapar.

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ses ve imlerden anlatıya

Destanlar ve ilk denemeler 

Homeros: İlyada ve Odyseia (M.Ö. 900)

İlk Çağ Dramları – Komedileri vs. (M.Ö. 500 – 400)

 
2 Binbir Gece Masalları (? – 9. Yüzyıllar)

Binbir Gün Masalları (10. Yüzyıl)

Dede Korkut Hikâyeleri (8./9. - 14. Yüzyıllar)

 

 
3 Ortaçağdan Yeniçağa I

Genceli Nizami: Leyla vü MecnunHusrev ü Şirin (12. Yüzyıl) 

Ferîdüddin Attâr: Mantıku’t-Tayr (13. Yüzyıl başları)

 

 
4 Ortaçağdan Yeniçağa II

Dante Alighieri: İlahi Komedya (1307-1321)

Giovanni Boccaccio: Decameron Hikâyeleri (14. Yüzyıl)

 
5 Ortaçağdan Yeniçağa III

Gülşehrî: Mantıku’t-Tayr (14. Yüzyıl)

Ahmedî: İskendernâme (14. Yüzyıl)

Şeyhi: Harnâme (15. Yüzyıl)

Fuzûli: Beng ü Bâde (16. Yüzyıl)

 
6 Avrupa’da Romana Doğru

Rabelais: Gargantua (16. Yüzyıl)

Miguel de Cervantes Saavedra: Don Kişot/Don Quijote  (17. Yüzyıl-1606-1615)

Laurence Sterne: Tristram Shandy (18. Yüzyıl- 1759)

 
7 Türkiye’de Romana Doğru

Kerem ile Aslı Hikâyesi (16. Yüzyıl) 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi (17. Yüzyıl)

Hançerli Hanım Hikâye-i Garîbesi (17. Yüzyıl)

Muhayyelât-ı Aziz Efendi (18. Yüzyıl)

 
8
  1. XIX. Yüzyıl Romanlarına Genel Bir Bakış

Dünyada ve Türkiye’de

 
9 Roman Sanatı… 

Eleştiri Kuramları…

Uygulamalar…

 
10 Roman Sanatı… 

Eleştiri Kuramları…

Uygulamalar…

 
11 Roman Sanatı… 

Eleştiri Kuramları…

Uygulamalar…

 
12 Roman Sanatı… 

Eleştiri Kuramları…

Uygulamalar…

 
13 Roman Sanatı… 

Eleştiri Kuramları…

Uygulamalar…

 

 
14 Roman Sanatı… 

Eleştiri Kuramları…

Uygulamalar…

 

 

Kaynaklar

Ali Budak: Roman Kimlik Kültür, İst. Bilge Kültür Sanat Yayınevi.

Berna Moran: Edebiyat Kuramları ve Eleştiri: İst. , İletişim Yayenevi.

E.M. Forster. Roman Sanatı, İst. , Milenyum Yayınları

Emin Özdemir: Türk ve Dünya Edebiyatında Dönemler – Yönelimler, Bilgi Yayınevi. 

Mehmet Tekin: Roman Sanatı (Romanın Unsurları), İst. , Ötüken Yayınevi.  

Milan Kundera: Roman Sanatı, İst. , Can Yayınları

Oğuz Cebeci: Komik Edebi Türler, İst. , İthaki Yayınevi

R. Wellek – A. Warren: Edebiyat Biliminin Temelleri, Çev. A. Edip Uysal,  Ank. , Kültür Bakanlığı. 

Rabelais: Gargantua, Çev. Sabahattin Eyuboğlu – Azre Erhat – Vedat Günyol, İst. , Cem Y.

Şerif Aktaş: Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Enk. , Akçağ Yayınevi.

Ünal Aytür: Henry James ve Roman Sanatı, Ankara Üniversitesi Basımevi.

Romana ve tarihine dair kitaplar, ansiklopediler.. vs. 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav veya Sunum   30
Ödev 1 50
Derse Katılım   20
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.         X
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.   X      
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.   X      
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.       X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ödev 1 25 25
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     190
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.6
Dersin AKTS Kredisi     8