• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 614
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
25
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ders dış politikayı ana düşünce ekolleri ile genel bir çerçevede dış poltikanın aktörlerini dış politika sürecinde örnek olaylarla inceleyecektir.

Dersin İçeriği: 

Ders analitik amaçlarla üç gurupta toplanabilecek tartışmalar çerçevesinde düzenlenmektedir:

İlk guruptaki tartışmalar,  araştırma faaliyetlerini de içeren bir şekilde ana düşünce ekollerine gerekli ağırlığı verecek şekilde dış politika analizinin anlam ve özü üzerindeki tartışmalara ayrılmaktadır.  Bu doğrultuda realist, liberal ve inşaatçı yaklaşımların alana özel etkileri paralelinde dış politika analizi çalışmalarının geçmişi ve gelişimi vurgulanmaktadır.

İkinci guruba dâhil olacak tartışmalar, genel bir çerçevede dış politikanın aktörleri, içeriği ve amaçları temeline dayanan açıklamalar üzerinde düzenlenmektedir.  Böylesine bir çerçeve içindedirki, “dış politikada karar veriş” ve ilgili modeller çalışılacak ve bunları karar, uygulama, tutumlar ve kamuoyunun etkileri ile bağlantılı konuların rolleri üzerindeki açıklamalar izleyecektir.

Üçüncü guruba giren tartışmalar, dış politika süreci temelinde seçimli olarak belirlenecek belirgin (politik/ güvenlik, iç meseleler, bölgesel durumlar, enerji ve yeni uluslararası akörler içerikli)  örnek olaylara dayandırılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, farklı dönemlere ve her bir döneme özgü hakim ekollere referansta bulunarak dış politika analizinin tarihsel evrimini açıklayacak.   1, 2, 3 A, C
Öğrenciler, dış politikada realist, liberal ve inşaatçı yaklaşımları analiz edecek.   1, 2, 3, 12 A, C
Öğrenciler, rasyonel, psikoljik ve nörolojik modellerle ilgili çerçevelerde karar verişln temel elementlerini kavramaya götürecek şekilde dış politika aktörleri ve yapılarının anlam ve oynadıkları rolleri açıklayacak.   1, 2, 3, 12 A, C
Öğrenciler, medya ve kamuoyu, ulusal güvenlik algılamalarının ve ekonomik görüşlerin oynadıkları rollere ek olarak dış politika tutum ve uygulamalarını etkili bir şekilde çalışacak.   1, 2, 3, 12 A, C
Öğrenciler seçimli olarak belirlenen örnek olayları etkili bir şekilde analiz edecek ve değerlendirecek   1, 2, 3, 12 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Tarihçe ve evrim, faydacı çalışmalar ve çağdaş ajanda Smith, Hatfield, Dunne, Foreign Policy, pp.1-30
2 Ana düşünce ekollerinin yaklaşımları:  Realism Foreign Policy, pp. 31-48
3 Dış politikada liberal ve inşaatçı açıklamalar Foreign Policy, pp. 49-82
4 Dış politikada aktörler, içerik ve hedefler üzerine Foreign Policy, pp. 82-100
5 Rasyonel, psikolojik ve nörolojik modellere referansla “karar veriş” üzerine.

Uygulama ve davranış, aktörler, kamuoyu ve medyanın rolleri, üzerine

Foreign Policy, pp.101-136
6 Ulusal güvenlik kavramının etkisi, medya ve kamuoyu, ekonomik sürecin rolleri. Foregin Policy, pp.137-188
7 ARA SINAV  
8 Sınırları aşan görev ve sorumluluklar. Foreign Policy, pp. 189-204
9 Küba Füze Krizi (Örnek olay-1) Foreign Policy, pp. 207-377
10 Kanada ve personele-karşı kara mayınları (Örnek olay-2)  
11 Amerikan dış politikasının iç kaynakları (Örnek olay-3)  
12 İsrail-Mısır (Örnek olay-4), Britanya ve Irak üzerinde fırtına (Örnek olay-5)  
13 AB-Rusya enerji dinamikleri (Örnek olay-6)  
14-15 Yeni aktörler ve dış politika (Örnek olay-7)

Hindistan DTÖ (Örnek olay-8)

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Steve Smith, Amelia Hatfield, Tim Dunne, Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (New York: Oxford University Press, 2009).
Diğer Kaynaklar Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classical and Contemporary Theory (New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2007)

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.     X      
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak         X  
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.       X    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.       X    
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.     X      
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.     X      
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.     X      
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.     X      
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       X    
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.        X      
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.   X        
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.    X        
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.   X        

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Ara Sınav 2 15 30
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     253
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,12
Dersin AKTS Kredisi     10