• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 520
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders bölgeselleşmeyi ve küreselleşmeyi gelişen dünya temelinde inceleyip bununla ilgili anahtar kavramları ve temel teorik tartışmaları tanıtmak, gelişmiş ve gelişen dünyanın ülkelerindeki siyasi ve sosyoekonomik farklılıkları göstermek, gelişen dünyadaki ülkelerin politik ekonomik, sosyal kalkınma (kalkınamama) derecelerini belirleyen etkenleri incelemek ve uluslararası sistemin değişen dinamiklerini gelişen dünyadaki ülkeler üzerinden anlatmayı amaçlamaktadır. 

Dersin İçeriği: 

Bu ders bölgeselleşmeyi ve küreselleşmeyi gelişen dünyadaki ülkeler temelinde bir bütün olarak ele almaktadır. Ders gelişen dünyanın kapsamındaki Afrika, Latin Amerika ve Asya toplumlarının nasıl yaşadıklarını temel siyaset bilimi ve politik ekonomi kavramlarının çerçevesinde karşılaştırmalı olarak anlatmayı amaçlamaktadır. Ders bunu sağlarken toplamda yüz elliden fazla ülkenin gelişen dünya olarak anılmasından yola çıkarak bu ülkelerdeki toplumların demokrasi, devlet çöküşü, asker-sivil ilişkileri ve insan hakları ihlalleri gibi siyasi ile kalkınma, büyüme, küreselleşme ve yeni sömürgecilik gibi politik ekonomik kavramları nasıl algıladığında farklılıklar olduğunu öne sürmektedir. Bu ders gelişen dünyadaki ülkelerin nasıl ortaya çıktıklarını anlatan tarihsel bir bölüm üzerine yukarıda anlatılan kavramların bu ülkelerin üzerinde nasıl farklılaştığını anlatan siyaset ve politik ekonomi başlıklarıyla iki ana bölümden daha oluşacaktır. Sonuç olarak bu ders gelişen dünyadaki ülkelerin ve bu ülkelerde yaşayan toplumların karşılaştıkları güncel sorunları öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır. Ek olarak, bu ders özellikle gelişen dünyadaki ülkeler ile ilgili yapılmak istenen bölge çalışmalarının sayısını arttırmayı amaçlamaktadır.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Gelişen dünyadaki ülkelerin temel prensipleri hakkında bilgi edinir. 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Gelişen dünyadaki ülkelerle ilgili araştırma yöntemlerini öğrenir. 3 1,2,3 A,B,C
Disiplinin tarihsel gelişiminde önem taşıyan konulara egemendir. 4,5,6 1,2,3 A,B,C
Gelişen dünyadaki ülkelerin aldıkları kararların siyasal davranış üzerindeki etkisini değerlendirebilir.  7 1,2,3 A,B,C
Gelişen dünyadaki ülkelerin aldıkları ya da alabilecekleri kararların uluslararası politikadaki etkilerini görebilir.  10,16  1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
HAFTA KONULAR ÇALIŞMA KAYNAKLARI
1 Gelişen Dünya’nın tanımı  Bölüm 1:

William A. Joseph, Mark Kesselman, and Joel Krieger.2010. Introduction to Politics of the Developing World, Boston: Wadsworth

 

Bölüm 1:

Ayoob, Mohammed .1995. The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System. Boulder, CO: Lynne Rienner

 

Berger, Mark T. 2004. “After the Third World? History, Destiny and the Fate of Third Worldism,” Third World Quarterly 25(1): 9-39.

2 Coğrafi Keşifler Bölümler 5,6,7,8,12,14 ve 16: 

Aughton, Peter. 2007. Voyages that changed the world, London: Quercus

3 Kolonyalizm (Sömürgecilik) Bölümler 1 ve 2:

Dixon, Chris and Michael Heffernan. 1991.

Colonialism and Development incontemporary

world, London & New York: Mansell

Publishing Limited.

 

Bölümler1,2 ve 3:

Osterhammel, Jurgen. 1995. Colonialism: A

Theoretical Review. New Jersey. Markus

Wiener Publishers

 

Memmi, Albert.1965. The Colonizer and the 

Colonized. New York. Beacon Press

 

4 Postkolonyalizm (Sömürge sonracılık) Bölümler 1 ve 2:

Loomba, Ania.1998. Colonialism/

Postcolonialism. London Routledge Classics

Press.

 

Bölümler 3,4,ve 5

Young, Robert. 2011. Postcolonialism: An

Historical Introduction, New York: Wiley and

Blackwell.

 

Bölümler 4 ve 9:

Bhabha, Homi. 1991. The Location of Culture New York: Routledge Classics 

5 Devlet Miller, J.D.B. 1967. The Politics of the Third World. London-New York: Oxford University Press

 

Bölüm 2:

Ayoob, Mohamed. The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System, Boulder, CO: Lynne Rienner, 1995

 

William Reno.2006. “Congo: From State Collapse to ‘Absolutism,’ to State Failure,” Third World Quarterly 27(1): 43-56.

 

 

6 Soğuk Savaş sırasında ve sonrasında gelişen dünyada devlet Bölümler 6,7,8, ve 9:

Ayoob, Mohamed. 1995. The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System Boulder, CO: Lynne Rienner

 

Bölümler 3,4,ve 5

Westad, Odd. 2007. The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of our Times. Cambridge: Cambridge University Press

 

7 Asker-sivil ilişkileri Kennedy, Gavin. 1974. The military in the Third World. London: Duckworth

 

Ball, Nicole. 1982. Third world militaries and politics: An Introductory Essay,  Cooperation and Conflict, 17(2): 41-60.

8 Demokratikleşme Huntington, Samuel. 1993. The Democratization in the Late 20th Century. New York: University of Oklahoma Press

 

9 Ödev tesliminde son tarih  
10 Kalkınma/Kalkınamama Bölümler 1 ve 10

Howard Handelman.2011. The Challenge of Third World Development. Boston: Longman

 

William Easterly.2007. “The Ideology of Development,” Foreign Policy 161: 31-35

 

Perkins, John. 2005. Confessions of an Economic Hitman Vol.1. New York: Plume 

11 Fakirlik ve Eşitlik Rodney,Walter.  2011. How Europe underdeveloped Africa. New York: Black Classics Press

 

Paul Harrison.1987. Inside the Third World. London: Penguin Books

 

Ravi Kanbur.2005. “Growth, Inequality and Poverty: Some Hard Questions,” Journal of International Affairs 58(2): 223-232.

12 Dış Yardımlar Ghosh, Pradip. 1984. Foreign Aid and Third World Development. London: Greenwood Publications

 

Easterly, William and Tobias Pfutze. 2008. “Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid,” Journal of Economic Perspectives 22(2): 29-52.

13 Küreselleşme Perkins, John. 2005. Confessions of an Economic Hitman Vol.2-3. New York: Plume

 

David Dollar. 2005. “Globalization, Poverty, and Inequality since 1980,” The World Bank Research Observer 20(2): 145-175.

 

Burgis, Tom. 2016. The Looting Machine. Warlords, Oligarchs, Corporations, Smugglers, and the Theft of Africa's Wealth. New York: Public Affairs 

14 Genel Tekrar  
15 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
ANA KAYNAK Ayoob, Mohammed .1995. The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System. Boulder, CO: Lynne Rienner

 

 

EK KAYNAKLAR Burgis, Tom. 2016. The Looting Machine. Warlords, Oligarchs, Corporations, Smugglers, and the Theft of Africa's Wealth. New York: Public Affairs 

Dixon, Chris and Michael Heffernan. 1991.

Colonialism and Development in contemporary

world, London & New York: Mansell

Publishing Limited.

 

Ghosh, Pradip. 1984. Foreign Aid and Third World Development. London: Greenwood Publications

 

Huntington, Samuel. 1993. The Democratization in the Late 20th Century. New York: University of Oklahoma Press

 

Osterhammel, Jurgen. 1995. Colonialism: A

Theoretical Review. New Jersey. Markus

Wiener Publishers

 

Paul Harrison.1987. Inside the Third World. London: Penguin Books

 

Perkins, John. 2005. Confessions of an Economic Hitman Vol.1-2-3. New York: Plume

 

Rodney,Walter.  2011. How Europe underdeveloped Africa. New York: Black Classics Press

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar Ara Sınav ve Final 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Dönem Ödevi  1 % 30
Derse Katılım 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   % 50
Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı   % 50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.           X  
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.          X  
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.       X    
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.        X    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.          X  
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.        X    
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.          X  
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.       X    
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.         X  
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.       X    
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.          X  
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.   X        
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.       X    
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.       X    
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.   X        
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.          X  
 

 

 

 

 

             

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Sunum ve Ödev 16 2 32
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8