• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 526
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, mevcut dünya siyasetini şekillendiren temel konularla ilgilidir. Ders, dünya siyasetindeki ve / veya Uluslararası İlişkiler disiplindeki ana konu ve kavramlara aşinalık kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Bu dersin temel amacı öğrencilerin çağdaş dünya siyaseti hakkında farklı düşünme biçimlerini eleştirel olarak analiz etmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders öğrencilerin genellikle lisans eğitiminde elde edilen dünya siyaseti ve Uluslararası İlişkiler disiplininin temel konularına dair temel bir bilgisi olduğunu varsayar. Bu nedenle, öğrencilerin bu alanlarda karşılaşılan sorunlara ve tartışmalara daha derinlemesine bir şekilde odaklanmasını amaçlar. Bu ders özellikle dünya siyasetindeki değişimlere ve sürekliliklere bakmaktadır. Bununla ilişkili olarak ders hem bazı geleneksel konular (savaş, güvenlik, ekonomi gibi) ve bu konuların zaman içinde nasıl değiştiklerine dair tartışmaları hem de toplumsal cinsiyet, ırk ve çevre gibi disiplinde görece yeni ortaya çıkmış konuları ele almaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Dünya politikasındaki ana konuların neler olduğunu bilmek
1,2 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Bu konular hakkında çalışan akademisyenlerin kimler olduğunu bilmek
1,2,6,7 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Dünya politikasını şekillendiren temel fikirleri bilmek
1,2,7,11,13 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Ele alınan konulardaki farklı fikirleri bilmek ve dile getirmek
4,7,8,11 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Birbiriyle çatışan argümanları karşılaştırabilmek
7,8,9,13 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Ele alınan akademisyenlerden yola çıkarak bir fikri savunabilmek
4,6,8,9 1,2,3,8 A,B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Ders izlencesi
2 Küreselleşme Baylis, Smith, Owens, Chapter 1: Globalization and Global Politics
3 Savaş Baylis, Smith, Owens, Chapter 14: The Changing Character of War
4 Güvenlik Baylis, Smith, Owens, Chapter 15: International and Global Security
5 Film gösterimi ve tartışma Rwanda Oteli (2004)
6 Uluslararası Ekonomi Politik Baylis, Smith, Owens, Chapter 16: International Political Economy in an Age of Globalization
7 ARA SINAV -
8 Milliyetçilik  Baylis, Smith, Owens, Chapter 25: Nationalism
9 İnsani Müdahale ve Koruma Sorumluluğu Baylis, Smith, Owens, Chapter 31: Humanitarian Intervention in World Politics
10 Çevre

Film Gösterimi ve tartışma

Baylis, Smith, Owens, Chapter 22: Environmental Issues

Before the flood (2016)

11 Fakirlik, Kalkınma ve Açlık Baylis, Smith, Owens, Chapter 28: Poverty, Development, and Hunger
12 Toplumsal Cinsiyet Baylis, Smith, Owens, Chapter 17: Gender in World Politics
13 Irk Vucetic, S. and Persaud, R. B. (2018)(Bu okuma dersin hocası tarafından verilecektir)
14 İnsan Hakları Baylis, Smith, Owens, Chapter 30: Human Rights
15 Sonuç   

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitapları BAYLIS, John, Steve SMITH and Patricia OWENS. 2014. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 6th edition. Oxford: Oxford University Press.
Diğer Kaynaklar Küreselleşme: Scholte, J. A. 2005. Globalization: A Critical Introduction, 2nd edition. New York: Palgrave MacMillan.

Savaş: Kaldor, M. 1999. New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era. Cambridge: Polity Press.

 

Güvenlik: Buzan, B. and Hansen L. 2009. The Evolution of International Security Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Uluslararası Ekonomi Politik: Woods, N. 2006. The Globalizers: The IMF, the World Bank, and their Borrowers. Ithaca, NY: Cornell University Press.

 

Milliyetçilik: Hobsbawm, E. 1990. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press.

 

İnsani müdahale: Wheeler, N. J. 2000. Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society. Oxford: Oxford University Press.

 

Çevre: O’Neil, K. 2009. The Environment and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Fakirlik, kalkınma ve açlık: Thomas, C. 2000. Global Governance, Development and Human Security. London: Pluto.

 

Toplumsal cinsiyet: Gentry, C. E., Shepherd L. J., and Sjoberg, L. (eds.). 2019. The Routledge Handbook of Gender and Security. London: Routledge. 

 

Irk: Persaud, R. B. and Sajed, A. (eds.). 2018. Race, Gender, and Culture in International Relations:  Postcolonial Perspectives. London: Routledge. 

İnsan Hakları: Bhambra, G. and Shilliam, R. (eds.). 2008. Silencing Human Rights Critical Engagements with a Contested Project. London: Palgrave Macmillan.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Üniversite Kütüphanesi
Ödevler Tartışma soruları ve sunuma hazırlanmak
Sınavlar Arasınav ve dönemsonu sınavı 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Tartışma, sunum ve ödevler 12 40
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         x  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         x  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak. x          
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındakibenzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.       x    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. x          
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.         x  
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.       x    
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.       x    
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       x    
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.     x          
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.       x    
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.       x      
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.         x  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Sunum ve Ödev 16 2 32
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8