• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 529
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

20. yüzyılın başında ortaya çıkan jeopolitik kavramı farklı dönemler ve yerlerde farklı biçimlerde anlaşılmış, kullanılmış ve itirazlara maruz kalmıştır. Bu dersin amacı öğrencilere dünya politikasındaki jeopolitik düşünceleri tanıtmaktır. Ders aynı zamanda farklı zamanlarda ortaya çıkmış jeopolitik düşünme biçimlerini tespit etmeyi ve bu düşüncelerin dünyanın farklı yerlerindeki politikaları ne biçimlerde şekillendirdiğini tartışmayı hedeflemektedir. 

Dersin İçeriği: 

Dersin içeriği iki ana konuyu kapsamaktadır. Öncelikle ders emperyal jeopolitik, Soğuk Savaş dönemi jeopolitik, Soğuk Savaş sonrası dönem jeopolitik ve eleştirel jeopolitik gibi farkı jeopolitik anlayışlarını incelemektedir. İkinci olarak ders bu anlayışların Avrupa, Japonya, Çin, ABD, Rusya gibi dünyanın farklı yerlerinde nasıl etkileri olduğuna odaklanmaktadır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Jeopolitik düşüncenin temsilcileri hakkında bilgi sahibi olmak
1,3,5,13 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Farklı jeopolitik düşünme biçimlerini tespit etmek
1,2,3,4,6 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Jeopolitik hakkında birbiriyle çatışan fikirleri anlamak
3,6,7,9,13 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Jeopolitik ve dünya politikası arasındaki ilişkiyi analiz etmek
1,2,3,11 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Jeopolitikanın farklı bağlamlardaki rollerini anlamak
4,6, 12 1,2,3,8 A,B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bir bakış, dersten beklenenler ve öğretim programının dağıtılması Öğretim programı
2 Dünya Politikasındaki Jeopolitik Düşünceye Giriş General Introduction (Dittmer and Sharp)
3 Emperyal Jeopolitik I Introduction to Part One (Dittmer)

Chapter 1 (Mahan)

Chapter 2 (Mackinder)

4 Emperyal Jeopolitik II: Vakalar Chapter 10: Japan (Takeuchi)

Chapter 12: the USA (Dittmer)

5 Soğuk Savaş Jeopolitiği I Introduction to Part Two (Dittmer)

Chapter 13 (Kennan)

Chapter 17 (Brezhnev)

6 Soğuk Savaş Jeopolitiği II: Vakalar Chapter 20: Practical Geopolitics (O Tuathail and Agnew)

Chapter 22: Popular Geopolitics (Sharp)

7 VİZE SINAVI -
8 Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitika I Introduction to Part Three (Sharp)

Chapter 26 (Huntington)

Chapter 27 (Said)

9 Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitika II: Vakalar Chapter 34: China (Agnew)
10 Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitika III: Vakalar Chapter 35: Europe (Bialasiewicz)
11 Jeopolitiği yeniden kavramsallaştırmak I Introduction to Part Four (Sharp)
12 Jeopolitiği yeniden kavramsallaştırmak II: Toplumsal Cinsiyet Chapter 41 (Dowler and Sharp)
13 Jeopolitiği yeniden kavramsallaştırmak III: Duygular Chapter 42 (Pain)
14 Jeopolitiği yeniden kavramsallaştırmak IV: Çevre Chapter 49 (Dalby)
15 SONUÇ  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitapları Dittmer, J. and Sharp, J. eds., 2014. Geopolitics: An Introductory Reader. Oxon: Routledge.
Diğer Kaynaklar Agnew, J. 2003. Geopolitics: Revisioning World Politics. 2nd ed. London: Routledge.

Agnew, J; Mitchell, K., and O Tuathail, G., eds, 2003. A Companion to Political Geography. Victoria: Blackwell Publishing.

Dodds, K. and Atkinson, D. eds., 2000. Geopolitical Traditions: A Century of Geopolitical Thought. London: Routledge. 

Dodds, K. 2005. Global Geopolitics: A Critical Introduction. Essex: Pearson.

O Tuathail, G., Dalby, S., and Routledge, P. eds., 1998. The Geopolitics Reader. London: Routledge. 

O Tuathail, G. and Dalby, S. eds., 1998. Rethinking Geopolitics. London: Routledge.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Üniversite Kütüphanesi
Ödevler Tartışma soruları ve sunuma hazırlanmak
Sınavlar Ara sınav ve dönem sonu sınavı 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Tartışma, sunum ve ödevler 12 40
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         x  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         x  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.   x        
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındakibenzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.       x    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. x          
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.         x  
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.       x    
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.     x      
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       x    
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.     x          
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.     x      
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.     x        
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.       x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Sunum ve Ödev 16 2 32
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8