• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 533
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı a) öğrencilere siyasal ekonominin temel kuramlarının ve bu disiplinin başlangıcından beri ilerlediği yönün kapsamlı bir bakışını kazandırmak ve b) öğrencilerin siyasal ekonomiyi ile açıklanabilecek bölgesel ve küresel olayları yorumlamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders siyasal ekonomi alanındaki temel kavramların detaylı bir incelemesini içerir. Bu alanda yapılan son tartışmalar, güncel olayların analizi, gelecekle ilgili sorunlar ve bunlara getirilen çözümler derste görülen kavramların teorik çerçevesinde ele alınır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Derste karşılaşılan çeşitli siyasal ekonomi kavramlarını ve teorilerini tanımlamak 1 ,2 1,2,3,12 A,B,C
Tarihsel bağlamda siyasal ekonomiye katkıda bulunan önemli yazarlarını ayırt etmek 1, 2, 4 1,2,3,12 A,B,C
Siyasal ekonomi ile ilgili farklı düşünce okullarını birbiri ile karşılaştırmak 4, 6, 7, 12 1,2,3,12 A,B,C
Belirli siyasal ekonomik durumlar üzerine tartışmak 9, 10, 12 1,2,3,12 A,B,C
Uluslararası politikanın önemli tarih, ülke ve başkentlerini belirlemek 4, 6, 10 1,2,3,12 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bir bakış, dersten beklenenler ve öğretim programının dağıtılması Öğretim programı
2 Siyasal ekonominin anahtar kavramları ve felsefesi Spero & Hart 2010 1.Bölüm
3 Tarih boyunca siyasal ekonomi:1800-2020 Spero & Hart 2010 2.Bölüm
4 Yönetimden Yönetişime Siyasal Ekonomi Spero & Hart 2010 3.Bölüm
5 Uluslararası Para Politikasının yönetimi Spero & Hart 2010 4.Bölüm
6 Uluslararası Ticaret ve İç Politika Spero & Hart 2010 5.Bölüm
7 Çokuluslu Şirketler ve Küresel Yönetişim  Spero & Hart 2010 6.Bölüm
8 Ara Sınav -
9 Ekonomik Kalkınma ve Güvenlik O’Brien 2016 5.Bölüm
10 Kuzey-Güney sistemi O’Brien 2016 6.Bölüm
11 Ticaret ve Kalkınma Stratejileri O’Brien 2016 8.Bölüm
12 Gelişmekte olan dünyada Çokuluslu Şirketler O’Brien 2016 10.Bölüm
13 Petrol ve Siyaset O’Brien 2016 11.Bölüm
14 Doğu-Batı Ekonomik İlişkileri O’Brien 2016 12.Bölüm
15 Final Sınavı -

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Spero, J. E. and Hart, J. A. The Politics of International Economic Relations, Seventh Edition, Wadsworth Publishing, 2010.

 

O’ Brien, Robert and Williams, M. Global Political Economy,Fifth Edition, Palgrave, 2016.

Diğer Kaynaklar Balaam D.N. and B. Dillman, Introduction to International Political Economy, Fifth Edition, Pearson Education, N.J., 2011. 

Cohen, B. J. International Political Economy: An Intellectual History, Princeton: Princeton University Press, 2009.

Gilpin, R., Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton University Press, 2001.  

Gilpin, R., The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, 1987. 

Miller, R. C. International Political Economy: Contrasting World Views, Routledge, 2008. 

Walter, A. and G. Sen, Analyzing the Global Political Economy, Princeton University Press, 2009.

Watson, M. Foundations of International Political Economy, Palgrave MacMillan, 2005.

   

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Katılım 1 10
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         x  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         x  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.       x    
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındakibenzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         x  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. x          
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.       x    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.         x  
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.   x        
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.     x      
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.             x  
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.         x  
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.           x  
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme. x          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 16 2 32
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8