• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 552
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Amacı: 

Siyasi düşüncenin tarihi, siyasal teoriyi anlamanın çok önemli bir parçasıdır. Ders “Siyasi dünyamızın ne olmasını istiyoruz?” normatif sorusunu cevaplamaya çalışır. Bu dersin ilk amacı, öğrenciyi çağdaş politik sistemleri şekillendiren ve yönlendirmeye devam edecek fikirler ve felsefeler üzerine düşünmek ve eleştirel düşünmeye itmektir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler politik dünyamızın nasıl organize edilmesi gerektiği konusunda birbiriyle yarışan kavramları, bu kavramların tarihsel gelişim süreçlerini ve siyasal düşüncenin önemli isimlerinin tekstleriyle tanışacaklar. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Eski Yunandan modern batıya uzanan süreç içerisindeki önemli siyasal düşünürlerin fikirleriyle tanışır.
1 ,2, 4 1,2,3,12 A,B,D
  1. Entelektüel ve felsefi bağlamlarda politik fikirlerin nasıl oluştuğu ve geliştirildiği hakkında eleştirel bir bilgi edinir
1, 2, 4 1,2,3,12 A,B,D
  1. Kendi düşüncelerini Avrupalı ​​siyasal düşünürlerin temel fikirleriyle ilişkilendirin.
3, 5, 6, 7, 9 6,12 B,C,D
  1. Gelişmiş demokrasilerde kimlik ve grup haklarıyla ilgili politikaların nasıl ve neden değiştiğini açıklar
1,2, 4, 6, 7, 12 1,2,3 A,B,D
  1. Çalışma alanı ile ilgili bir temayı bağımsız olarak tanımlar ve daha sonra bu konuda yazılı bir ödevi tartışır
3, 5, 6, 7, 9 7,12 B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bir bakış, dersten beklenenler ve öğretim programının dağıtılması Syllabus
2 Düşünce ve Düşünce Akımları Rawls, J. “Four Roles of Political Philosophy” in Justice and Fairness

Roberts, P. (2012). “Plato”in Introduction to Political Thought: A Conceptual Toolkit: A Conceptual Toolkit. pp.23-45

“Aristotle” pp. 46-68. 

3 Geleneksel Düşünce Akımları: Liberalizm  Heywood, A. (2017). Political ideologies: An introduction,pp. 24-61.
4 Geleneksel Düşünce Akımları: Sosyalizm  Heywood, A. (2017). Political ideologies: An introduction,pp. 95-136.
5 Geleneksel Düşünce Akımları: Konservatizm Heywood, A. (2017). Political ideologies: An introduction,pp. 62-94.
6 Ana Tartışmalar: İnsan Doğası Heywood, A. An Introduction to Political Theory Ch.2 pp16-26.

 

Roberts, P. (2012).  “Liberty and Human Nature” Introduction to Political Thought: A Conceptual Toolkit: A Conceptual Toolkit. pp. 69-102.

Curtis, M. (2008) “Rousseau: Social Contract” in Great Political Theories, V2, pp.18-34

7 Ana Tartışmalar: Birey ve Toplum Heywood, A (2015) Ch.2 pp. 26-50.

Roberts, P. (2012).  “Social Contract and Artifiallity of the State” Introduction to Political Thought: A Conceptual Toolkit: A Conceptual Toolkit. pp. 103-124.

8 MIDTERM EXAMINATION --
9 Siyaset ve Hükümet Heywood, A (2015) Ch.3 pp. 52-74.
10 Kanun, Düzen ve Adalet Heywood, A (2015) Ch.6 pp. 153-183.
11 Haklar ve Vatandaşlık Heywood, A (2015) Ch.7 pp. 184-218
12 Güç, Otorite, ve Meşruluk Aron, R. (2018). “Montesquieu” in Main Currents in Sociological Thought: Volume One: Montesquieu, Comte, Marx, De Tocqueville: The Sociologists and the Revolution of 1848. pp.17-62.

Heywood, A (2015) Ch.5 pp. 121-151.

13 Demokrasi ve Temsiliyet  Aron, R. (2018). “Tocqueville” in Main Currents in Sociological Thought: Volume One: Montesquieu, Comte, Marx, De Tocqueville: The Sociologists and the Revolution of 1848. pp.183-232.

Heywood, A (2015) Ch.8 pp. 220-241

14 Devlet Aron, R. (2018). “Weber” in Main Currents in Sociological Thought: Volume 2: Durkheim, Pareto, Weber. Pp. 185-258.

Heywood, A. (2015) Ch.3, pp.75-88.

15 Ders genel değerlendirme ve kapanış --

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Heywood, A. (2015). Political theory: An introduction. Macmillan International Higher Education.
Diğer Kaynaklar Roberts, P. (2012). Introduction to Political Thought: A Conceptual Toolkit: A Conceptual Toolkit. Edinburgh university press.

Curtis, M., & Curtis, M. (2008). Great Political Theories V. 2: AComprehensive Selection of the Crucial Ideas in Political Philosophy from the French Revolution to Modern Times (Vol. 2). Harper Collins.

Aron, R. (2018). Main Currents in Sociological Thought: Volume One: Montesquieu, Comte, Marx, De Tocqueville: The Sociologists and the Revolution of 1848. Routledge.

Aron, R. (2018). Main Currents in Sociological Thought: Volume 2: Durkheim, Pareto, Weber. Routledge.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Haftalık okumalar
Sınavlar Ara sınav ve dönemsonu sınavı 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 1 35
Ara Sınav 2 1 35
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl İçinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         x  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.         x  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.     x      
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındakibenzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         x  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. x          
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.       x    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.     x      
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.     x      
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       x    
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.     x          
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.   x        
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.           x  
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.     x      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 16 2 32
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8