• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 524
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders öğrencilere Soğuk Savaş sonrası dönemi şekillendiren ana tarihsel olayları, süreçleri ve konuları tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders özellikle 20. ve 21. yüzyıl tarihine, Soğuk Savaş sonrası dönemde dünya siyasetindeki merkezi yapılara ve süreçlere ve temel sorunlara aşinalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 20. ve 21. yüzyılların kısa tarihine odaklanacak ve dünya siyasetindeki değişimleri ve süreklilikleri tartışacaktır. İkinci bölüm, güvenlik, ekonomi, cinsiyet ve ırk gibi uluslararası ilişkilerdeki bazı temel yapı ve süreçlere bakacaktır. Son bölüm ise Soğuk Savaş sonrası dünya politikasını şekillendiren çevre ve göç gibi bazı ana konuları kapsayacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. 20. ve 21. Yüzyıllardaki ana tarihsel olayları bilmek
1,2 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Dünya politikasındaki temel yapı ve süreçleri anlamak
1,2,6 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Dünya politikasını şekillendiren temel konulara hâkim olmak
1,2,6 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Bu konuları çalışan önemli akademisyenlerin kim olduğunu bilmek
4,7 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Farklı fikirleri karşılaştırabilmek 
8,9,11,13 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Ele alınan akademisyenlerden yola çıkarak bir fikri savunabilmek
6,8,9,11 1,2,3,8 A,B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Ders izlencesi
2 Tarihsel Süreç: Bölüm 1 Baylis, Smith, Owens, Chapter 2: The rise of modern international order (Lawson)
3 Tarihsel Süreç: Bölüm 2 Baylis, Smith, Owens, Chapter 3: International history of the twentieth century (Scott)
4 Tarihsel Süreç: Bölüm 3 Baylis, Smith, Owens, Chapter 4: From the end of the cold war to a new world dis-order? (Cox)
5 Tarihsel Süreç: Bölüm 4 Baylis, Smith, Owens, Chapter 5: Rising powers and the emerging global order (Hurrell)
6 Yapılar ve süreçler: Bölüm 1: Güvenlik Baylis, Smith, Owens, Chapter 14: War and world politics (Barkawi)                                                                                            Chapter 15: International and global security (Baylis)
7 Yapılar ve süreçler: Bölüm 2: Ekonomi Baylis, Smith, Owens, Chapter 16: Global political economy (Phillips)                                                                                     Chapter 16: Poverty, hunger and development (Evans and Thomas)
8 Yapılar ve süreçler: Bölüm 3: Toplumsal Cinsiyet ve Irk Baylis, Smith, Owens, Chapter 17: Gender (Kirby)                                                                         Chapter 18: Race in world politics (Shilliam)
9 ARA SINAV -
10 Temel Konular: Bölüm 1: Çevre Baylis, Smith, Owens, Chapter 24: Environmental issues (Vogler)
11 Temel Konular: Bölüm 2: Göç Baylis, Smith, Owens, Chapter 25: Refugees and forced migration (Estevez)
12 Temel Konular: Bölüm 3: Terörizm Baylis, Smith, Owens, Chapter 28: Terrorism and globalization (Kiras)
13 Temel Konular: Bölüm 4: Kitle İmha Silahları Baylis, Smith, Owens, Chapter 29: Proliferation of weapons of mass destruction (Greitens)
14 Temel Konular: Bölüm 5: İnsani Müdahale  Baylis, Smith, Owens, Chapter 32: Humanitarian intervention in world politics (Bellamy and Wheeler)
15 Sonuç  -

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitapları BAYLIS, John, Steve SMITH and Patricia OWENS. 2014. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations8th edition. Oxford: Oxford University Press.
Diğer Kaynaklar Buzan, B. and Lawson, G. 2015. The Global Transformation: History, Modernity and the Making of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press. 

Scholte, J. A. 2005. Globalization: A Critical Introduction, 2nd edition. New York: Palgrave MacMillan.

Kaldor, M. 1999. New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era. Cambridge: Polity Press.

Buzan, B. and Hansen L. 2009. The Evolution of International Security Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Wheeler, N. J. 2000. Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society. Oxford: Oxford University Press.

 

O’Neil, K. 2009. The Environment and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Thomas, C. 2000. Global Governance, Development and Human Security. London: Pluto.

 

Gentry, C. E., Shepherd L. J., and Sjoberg, L. (eds.). 2019. The Routledge Handbook of Gender and Security. London: Routledge. 

 

Persaud, R. B. and Sajed, A. (eds.). 2018. Race, Gender, and Culture in International Relations:  Postcolonial Perspectives. London: Routledge. 

De Haas, H., Castles, S. and Miller, M. J. 2020. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 6th edition. New York: The Guilford Press. 

Hoffman, B. 2017. Inside Terrorism, 3rd edition. Columbia: Columbia University Press. 

Biswas, S. 2014. Nuclear Desire: Power and the Postcolonial Nuclear Order. Minneapolis: The University of Minnesota Press. 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Üniversite Kütüphanesi
Ödevler Tartışma soruları ve sunuma hazırlanmak
Sınavlar Arasınav ve dönemsonu sınavı 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Tartışma, sunum ve ödevler 12 40
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         x  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         x  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak. x          
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındakibenzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.       x    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. x          
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.         x  
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.       x    
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.       x    
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       x    
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.     x          
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.       x    
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.       x      
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.         x  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Sunum ve Ödev 16 2 32
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8