• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 536
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı modern Türk Dış Politikasının teorik ve pratik esaslarını analiz etmektir.

Dersin İçeriği: 

Soğuk Savaş Döneminden sonra dünya politikasındaki değişim ve Türkiye üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Türk Dış Politikasındaki büyük resmi daha iyi anlamak için iç ve uluslararası dış politikadaki gelişmeleri tartışılması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
I.Dünya Savaşından günümüze kadar Türk Dış Politikasını analiz edebilecek 1,10 1,2,3 A,C
Karar alma süreçlerini anlayabilecek 1,2,3,7 1,2,3 A,C
Türk Dış Politikasını ve kritik noktalarını tartışabilecek 1,10 1,2,3 A,C
Türk Dış Politikasının safhalarını ve Türkiye’nin Orta Doğu’dan Kafkaslara ve Balkanlardan Amerika’ya diğer ülkelerle olan ilişkilerinin sentezini yapabilecektir. 1,4,10 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teorik Çerçeve-Türk Dış Politikası Analizi William Hale, Turkish Foreign Policy (1774-2000), London p.8-31
2 Dış Politika Süreci William Hale, Turkish Foreign Policy (1774-2000), London p.31-56
3 Türk İç-Dış Politika İlişkisi William Hale, Turkish Foreign Policy (1774-2000), London p.78-158
4 Türkiye- ABD İlişkileri William Hale, Turkish Foreign Policy (1774-2000), London p.158-174
5 Türkiye ve AB Üyeliği Sürecinde Zorluklar

Türkiye’nin Yeni Güvenlik Politikası ve NATO ile İşbirliği

William Hale, Turkish Foreign Policy (1774-2000), London p.174-194
6 Soğuk Savaş Sonrası: Türkiye’nin Balkan Ülkelerinde ki Yeni Dış Politikası William Hale, Turkish Foreign Policy (1774-2000), London p.194-207
7 Türkiye ve Doğu Avrupa Ülkeleri Yeni Politik Ekonomik İlişkiler Vojtech Mastny and R. Craig Nation, Turkey Between East and West New Challanges for a Rising Regional Power, Westview Press 1996. p. 71-97
8 Türkiye-Rusya İlişkileri: Rekabetten Ekonomik Ortaklığa William Hale, Turkish Foreign Policy (1774-2000), London p.207-226
9 Türkiye ve Kafkasya-Orta Asya ve Yeni Bağımsız Ülkelerde Farklı Perspektifler

Türkiye’nin Yeni Enerji Boru Hatları Politikası ve Enerji Güvenliği

William Hale, Turkish Foreign Policy (1774-2000), London p.207-226
10 Türkiye-İsrail İlişkileri William Hale, Turkish Foreign Policy (1774-2000), London p.226-249
11 Türkiye ve Orta Doğu Ülkeleri ile İşbirliğinde Yeni Gelişmeler William Hale, Turkish Foreign Policy (1774-2000), London p.226-249
12 Türkiye ve Uzak Doğu Ülkeleri ile İlişkiler Vojtech Mastny and R. Craig Nation, Turkey Between East and West New Challanges for a Rising Regional Power, Westview Press 1996. p. 97-131
13 Arap Baharından Sonra Türkiye’nin Orta Doğu ve Afrika’da ki Yeni Rolü Audrey Stevens, The “Turkish Model” in the Arab Spring: Discourse and Foreign Policy Metaphors
14 Türk Dış Politikasının Ekonomik Perspektifleri

Türkiye’nin Gelişmekte Olan Ülkelere Yeni Yardım Programı

Vojtech Mastny and R. Craig Nation, Turkey Between East and West New Challanges for a Rising Regional Power, Westview Press 1996. p. 155-179
15 Dönem Değerlendirmesi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu William Hale, Turkish Foreign Policy (1774-2000), London, 2000.
Diğer Kaynaklar Haydar Çakmak, Türk Dış Politikası (1919-2012), İstanbul: Platin, 2012.

Alan Makovsky and Sabri Sayarı, Turkey’s New World Changing Dynamics in Turkish Foreign Policy, Washington, The Washington Institute, 2000.

Alexei Vassiliev, Central Asia Political & Economic Challanges in the Post-Soviet Era, Saqi Books, 2001

Mohiaddin Mesbahi, Central Asia and The Caucasus after the Soviet Union Domestic and International Dynamics, University Press of Florida, 1994.

Tvojtech Mastny and R. Craig Nation, Turkey Between East and West New Challanges for a Rising Regional Power, Westview Press 1996.

Ertan Efegil ve Rıdvan Kalaycı, Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi Cilt 1, İstanbul: Nobel Yayıncılık 2012.

Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul: Der Yayınları 2012

Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikası (II. Dünya Savaşından Günümüze), İstanbul: Der, 2006.

Baskın Oran, Türk Dış Politikası, İstanbul: İletişim, 2009.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Bir araştırma ödevi hazırlancaktır.
Sınavlar Sınav sınıfta yazılı şeklinde olacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   40
Derse Katılım   10
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.     X      
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.   X        
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.   X        
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.     X      
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.   X        
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.     X      
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.   X        
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.   X        
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.   X        
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.      X        
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.   X        
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.    X        
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.   X        

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3     45
Ara Sınav 1 40 40
Ödev 5 5 25
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü        198
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.92
Dersin AKTS Kredisi     8