• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 517
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders modern tarihin Westphalia Barışı’ndan Soğuk Savaş’ın sonu arasındaki dönemindeki temel olaylar ve kavramları içermektedir. Ders öğrencilere Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavramlarını kapsamlı bir biçimde sunmayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin modern tarih boyunca ortaya çıkan önemli siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri analiz edebilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Dersin İçeriği: 

Bu ders Avrupa’da siyasetini ve devletler arası ilişkileri küresel bir bakış açısıyla ele alacaktır. Bunun yanı sıra, İngiliz, Fransız İhtilalleri ve Sanayi Devrimi gibi konulara da değinilecektir. Dersin ikinci bölümüne 20. Yüzyıl’a odaklanılacaktır. Dönemin üç büyük çatışmasının (Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Soğuk Savaş) yanı sıra iki savaş arası dönemdeki ve Soğuk Savaş’taki ekonomik ve sosyal konular da ele alınacaktır. Bu çerçevede söz konusu. Dönemlerin sosyoekonomik ve kültürel özellikleri de göz ardı edilmeyecektir. Disiplinin temel kavramları analitik ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler 30 Yıl Savaşları ve Westpahlia Antlaşması’nın siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki temel kavramların oluşumundaki rolünü anlayacaklar. 1 ,2 1,2,3,12 A,B,C,D
Öğrenciler Aydınlanma Çağı’nın temel kavramlarına aşina olacaklar. 1, 2, 4 1,2,3,12 A,B,C,D
Öğrenciler Fransız Devrimi’ne sebep olan siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri analiz edecekler. 1, 3, 7 1,2,3,7,8 A,B,C,D
Öğrenciler Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı siyasal, ekonomik ve sosyal değişimleri tartışacaklar. 1, 2, 4, 6, 7 1,2,3,7,8 A,B,C,D
Öğrenciler Birinci Dünya Savaşı, Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki devamlılığı kavrayacaklar. 3,4, 5, 6 1,2,3,7,8 A,B,C,D
Öğrenciler Soğuk Savaş’ın ortaya çıkardığı siyasal, ekonomik ve sosyal değişimlere aşina olacaklar. 1, 2, 5, 7, 8 1,2,3,7,8 A,B,C,D
Öğrenciler dekolonizasyon ve 3. Dünya ülkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. 1,2, 9, 10, 12 1,2,3,7,8 A,B,C,D
Öğrenciler Soğuk Savaş’ın sonunu hazırlayan siyasi ve ekonomik faktörleri tartışacaklar. 1, 2, 4, 6, 10, 12 1,2,3,7,8 A,B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş syllabus
2 Avrupa’da Westphalia öncesi siyasi düzen

30 Yıl Savaşları

Westphalia devlet süstemi

Hall, 74-83. 

Kishlansky, 430-434. 

Hall, 83-90.

3 Richelieu ve raison d’état

Mutlakiyet Çağı

İngiliz ve Hollanda İstisnaları

İngiliz İç Savaşı

Kissinger, 59-67.

Kishlansky 470-491.

Kishlansky 470-491.

4 Aydınlanma Çağı  Kishlansky, 560-576.

Hall, 18-58.

5 Sanayi Devrimi

Yeni Fikirler ve 1830-1848 Devrimleri

Kishlansky 618-647.

Kishlansky 659-679.

6 Kırım Savaşı

İtalyan ve Alman Birleşmeleri

Kishlansky 684-687.

Kishlansky 688-695.

7 Ara Sınav  
8 Avrupa ve Dünya (1870-1914)

Birinci Dünya Savaşı’na giden yol

Kishlansky 716-769.

Winks 350-359.

9 Büyük Savaş

Rus Devrimi

İstikrar Arayışı

Büyük Buhran 

Kishlansky 772-802.

 

Kishlansky 806-837.

10 Nazizm, Faşizm ve savaşa giden yol (1929-1939)

İkinci Dünya Savaşı

Kishlansky 806-837.

Kishlansky 840-867.

11 Soğuk Savaş

Dekolonizasyon ve Bağlantısızlar Hareketi

Kishlansky 870-897.

Hobsbawm 344-371.

12 Altın Yıllar, 1973 Ekonomik Krizi, 1984 Washington Konsensüsü Hobsbawm 257-286.

Hobsbawm 403-432.

13 Soğuk Savaş’ın sonu Hobsbawm 461-499.
14 Özet -
15 Sonuçlar -

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Mark Kishlansky, Patrick Geary and Patricia O’Brian eds. (2008) Civilization in the West, Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
Diğer Kaynaklar
  • Stuart Hall and Bram Gieben eds. (2003) Formations of Modernity, Cambridge: Polity Press.
  • Eric Hobsbawm. (1994) Age of Extremes, London: Vintage.
  • Henry Kissinger. (1994) Diplomacy, New York: Touchstone.
  • Robin W. Winks and Joan Neuberger. (2005) Europe and the Making of Modernity
   

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Haftalık makale yazımı
Sınavlar Arasınav ve dönemsonu sınavı 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Katılım 1 20
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı  1 40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         x  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         x  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.     x      
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındakibenzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         x  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. x          
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.       x    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.         x  
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.   x        
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.     x      
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.     x          
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.   x        
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.     x        
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.       x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 12 1 12
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8