• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
THTR 512
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Oyun metinlerini farklı eleştiri ve metin çözümleme yöntemleriyle ele alabilmeleri, oyunlardaki düşünsel çerçevenin kurgulanma biçimlerini, oyunların okura ve izleyiciye yönelik tasarımlarını bulgulamaları ve yapısöküm yöntemini metinlere uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Ders, okur-metin ilişkisi ve yapısalcılık sonrası edebiyat eleştirisinin postkolonyal eleştiri, yapısöküm vb. tiyatro metinlerine uygulanması üzerine odaklanmaktadır. Oyun yazarlarının tasarımlarının bulgulanması, tasarımın içerdiği gizli içselleştirilmiş söylemlerin çıkarılması metin analizlerinde uygulanacak yapısöküm yöntemiyle gerçekleşecektir. Böylece öğrencinin farklı eleştiri ve çözümleme yöntemlerini öğrenerek farklı yorumlama olanaklarına açılması sağlanacaktır. Performans kuramı ve araştırmaları, queer kuramı ve çalışmaları, disiplinler arası farklı ve çeşitli bakış açılarının metin yorumlamalarına getirdiği yenilikler ders içi çalışmalarda tartışılacaktır.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrencinin etkin katılımını beklemekte ve öğrencilerin kuramsal bilgiyi, metin dramaturjisi ve

çözümleme biçimlerine yönelik uygulamanın içinde ve yaratıcılıklarını da kullanarak edinmelerini,

soyutlama, metin göstergelerini çözümleme, yorumlama, tartışma, yazma yeteneklerinin gelişmesini ve estetik bakışlarının zenginleşmesini hedeflemektedir.

2-6-7. 1-2-3-4 A-B-C

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Kuramsal Kitaplar:

Temel kaynak kitaplar ve oyunlar dersin gereklilikleriyle ilgili çeşitlilik göstermektedir ve değişmektedir. Kuramsal temel bilgiler açısından önerilen kaynak kitapların bazıları şöyledir:

 

M.Foucault- Seçme Yazılar 2 Ve 3, Ayrıntı Yay. /Terry Eagleton,

İdeoloji, Ayrıntı Yay. /Terry Eagleton- Edebiyat Kuramı, Ayrıntı Y. /Ania Loomba-Kolonyalizm, Postkolonyalizm,Ayrıntı Yay. /Madan Sarup- Postyapısalcılık Ve Postmodernizm, Ark Y. /Louis Althusser-İdeoloji Ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İletişim Y. / Zeynep Sayın- Kötülük, Tekilcilik, Postmodernizm, Mitos Y. / F.Fanon- Siyah Deri Beyaz Maske,   Versus Yay./ Fakiye Özsoysal- Tiyatro Metinlerinde Alımlama Ve Metin Stratejileri, altkitap.net, / Fakiye Özsoysal, Oyunlarda Kadınlar, E Yay./ Annemarie Jagose- Oueer Teori bir giriş, Nota Bene Yay.

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   %50
Sunum   %20
Ödev   %30
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %70
Yıl içinin Başarıya Oranı   %30
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *  
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi         *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi         *  
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.         *  
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.         *  
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.       *    
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi. *          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.     *      
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *        

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 11 154
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     204
Toplam İş Yükü / 25     8,16
Dersin AKTS Kredisi     8