• TR
 • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TLP 601
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

600 yıllık Divan Edebiyatı geleneğine, modern yaklaşımlarla çözümleme teknikleri üretmek; Eski Edebiyatın gövdesini oluşturan klasik şiirimizin felsefi arka planını ve özelliklerini öğreterek öğrencinin sahaya nüfuz etmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders Osmanlı klasik yazınını modern edebiyat kuramları üzerinden okuyup; sosyolojik, tarihsel v.b. alanlar ile konumlandırmayı amaçlamaktadır. Böylece klasik metinlerin güncel yansımalarını ve ipuçlarını anlamlandırmayı hedeflemektedir. Derste 12.yy’dan başlayarak 19.yy’a kadar Osmanlı klasik nazım örnekleri ağırlıklı olmak üzere, pek çok edebi metinden seçmeler yapılacak ve örnek metinler; psikanalitik, postmodernizm, feminizm (toplumsal cinsiyet) gibi kuramlar aracılığı ile okunacak ve tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türk edebiyatının 600 yıllık serüveni öğretilir.   1,2,3,4 1,2
2) 16-19.yüzyılın tarihi ve edebî gelişmeleri ve belli başlı şâir ve edipleri ile onların eserleri tanıtılıp eserlerinden örnekler okutulur.   1,2,3,4 1,2
3) Divan şiiri öğretilir.   1,2,3,4 1,2
4) Türk edebiyatının Cumhuriyet öncesiyle arasında kavramsal, kapsayıcı bir köprü oluşturulur.   1,2,3,4 1,2
5) Dil ve edebiyatın sürekliliği öğretilir.   1,2,3,4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1
 1. D  Dersin ve ders kaynaklarının tanıtılması, beklentiler…

 

 
2      Divan edebiyatı tarihi neden ve nasıl yazıl(ama)dı?

      Klasik edebiyatta kanon ve patronaj; şiir üretim-tüketim ilişkileri

       Klasik şiirde telif-tercüme ve özgünlük meselesi

       Klasik edebiyatın felsefi, tarihsel arka planı

 

 
3  “Mesnevî” türünün doğası, Aşk mesnevîleri, Roman-s ile ilişkilendirme  
4
 1.       Divan edebiyatında “aşk, âşık, sevgili ve sevme biçimleri” / Şiirde “Ben”lik
 
5
 1.       Divan şiiri ve Toplumsal Cinsiyet; Erkek-lik-ler, Kadın şairler 
 
6       Mekân algısının değişimi; kahve/meyhane kültürü ve divan şiiri

 “Gazel” türünün toplumsal boyutu ve başka sosyo-kültürel okumaların mümkün kılınması

 
7
 1. G    Divan şiirinde İslâm Mistisizmi; tasavvuf şiirinde poetik tartışmalar
 
8
 1.       Divan şiirinde Mitoloji; ütopik ve/ya gerçekçi algılar
 
9
 1.   Divan edebiyatında Mensur türler ve dönüşüm
 
10
 1. D  Divan şiirinde Tipler; rind, zâhid ve diğerleri
 
11 Osmanlı edebiyatı ve Mizah (Eleştiri-Hiciv…)  
12 Sunumlar  
13 Sunumlar  
14  Sunumlar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 • Cihan Okuyucu, Divan Edebiyatı Estetiği, Timaş: İstanbul, 2004.
 • Bilgegil, M. Kaya,  Cehennem Meyvesi, İst.1944.
 • Kahraman, Yard. Doç. Dr. Mehmet. Divan Edebiyatı  Üzerine Tartışmalar, İstanbul, 1996.
 • Gölpınarlı,A, Divan Edebiyatı  Beyanındadır, İstanbul, 1945.
 • Dilçin Cem,  “Türk Kültürü Kaynağı Olarak Divan Şiiri” Ankara 24-27Eylül,1993,3 Uluslar ArasıTürk Kültürü Kongresi Bildirisi 
Diğer Kaynaklar Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY, 2009.

Ali Budak. Batılılaşma ve Türk Edebiyatı Lâle Devri’nden Tanzimat’a Yenileşme, Bilge Kültür Sanat Yayınevi, 2008.

Ali Fuat Bilkan. Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu-Kuruluş DönemindeTelif ve Tercüme. İletişim, 2018.

Bahar Gökpınar. Er Kişi Niyetine-Osmanlı Yazınında Erkek-lik(ler) Kurgusu. Bilge Kültür Sanat Yayınevi, 2017.

Dora D’istria. Osmanlılarda Şiir. Semay Taneri (çev.) Havass Yay., 1982.

Dror Ze’evi. Müslüman Osmanlı Toplumunda Arzu ve Aşk 1500-1900. (çev. Fethi Aytuna) İstanbul: Kitap Yayınevi, 2008.

 

E. J. Wilkonson Gibb. Osmanlı Şiir Tarihi. 5 cilt, (çev.) Ali Çavuşoğlu. Akçağ Yayınevi,1999.

Fuat Körülü. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

Halil İnalcık. Has-bağçede ayş u tarab Nedimler Şairler Mutribler. Türkiye İş Bankası, 2011.

__________. Şair ve Patron-Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik bir İnceleme. DoğuBatı, 2005.

Haluk İpekten. Divan Edebiyatında Edebi Muhitler. MEB, 1996.

Hasan Kavruk. Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikâyeler. MEB, 1998.

Hatice Aynur v.d (haz.) ESKİ TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARI XIII / Hicve revâ, mizaha mâyil: güldürücü metinleri anlamak. Klasik Yay., 2018.

_____________.ESKİ TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARI IV / Nazımdan nesire edebî türler. Turkuaz Yay., 2009.

_____________.ESKİ TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARI VI / Mesnevî: Hikâyenin Şiiri. Turkuaz Yay., 2011.

İrvin Cemil Schick. Batının Cinsel Kıyısında-Başkalıkçı Söylemde Cinselllik ve Mekânsallık. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.

Kemal Silay. Nedim and The Poetics of the Ottoman Court. Indiana Unv., 1994.

M. Kayahan Özgül. Divan Yolundan Pera’ya Selametle-Modern Türk Şiirine Doğru. Hece. 2006.

Mahmut Erol Kılıç. Sûfî ve Şiir-Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası. İnsan Yay., 2012.

Mehmet Kalpaklı (haz.) Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler. YKY, 1999.

Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I , Dergâh Yayınevi.

Mine Mengi. Divan Şiiri Yazıları. Akçağ Yay., 2010.

___________.Divan Şiirinde Rindlik. Bizim Büro Basımevi, 1985

Nuran Tezcan. Divan Edebiyatına Yeniden Bakış. YKY, 2016.

Rene Wellek; Austin Warren. Edebiyat Teorisi. Dergâh, 2011.

Selim S. Kuru. “Gazelde Sevgilinin Cinsiyetlendirilmesi Açısından Erkek İsimli 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Okuma Dosyaları-Metinler (haftalık)
Ödevler Dönem içi sunum ve okuma raporları
Sınavlar Ödevler+Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara Ödev 1 40
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk Edebiyatı bilgilerini derinleştirme         x  
2 Modern kuramları anlama, yorumlama ve uygulayabilme         x  
3 Osmanlı dönemi edebî metinlerini anlayabilme ve modern kuramlarla yorumlayabilme         x  
4 Edebiyat tarihini yorumlama       x    
5 Edebiyat tarihindeki eleştiri geleneği ile ilgili bilgilerini genişletme       x    
6 Türk Edebiyatı alanında araştırmalarını sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme         x  
7 Edebiyat tarihi ışığında; güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırma       x    
8 Türk Edebiyatı alanındaki ilerlemeleri takip edebilme ve alana bilimsel, özgün katkı yapabilme       x    

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev 1 6 6
Ara Ödev 1 17 17
Final Ödevi 1 28 28
       
Toplam İş Yükü     373
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,92
Dersin AKTS Kredisi     15