• TR
  • EN
Ders Kodu: 
TLP 602
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Dersin başlıca amacı, Tasavvuf düşüncesi etrafında şekillenen edebî verimleri ana çizgileriyle ortaya koymaktır. Öğrenci Klasik metinlerin arkasındaki felsefi arka planı öğrenme ve metinlere nüfuz etme becerisini kazanacaktır.

Dersin İçeriği: 

Tasavvuf düşüncesi Türk edebiyatında hem klasik Edebiyatı hem de sözlü kültür verimlerini etkilemiş ve zamanla her iki kol içinde  özel alanlar meydana getirmiştir. Ders, bu doğrultuda Tasavvufi Divan Edebiyatı ve Tekke Edebiyatı (Tasavvufî Halk Edebiyatı)’nın belli başlı isimleri ve eserleri üzerinde eleştirel ve interdisipliner incelemeleri içermektedir. Bununla beraber; tasavvuf tarihi, felsefesi ve bunlara bağlı sosyal yapılar da edebiyat açısından değerlendirilip tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Mistik edebiyat türünün nasıl ortaya çıktığını tanır.   1,2,3,4 1,2
2) Edebiyatta mistisizmin nasıl geliştiğini saptar.   1,2,3,4 1,2
3) Mistisizmin roman ve şiir gibi edebi türlerdeki farklı yaklaşımlarını ayırt eder.   1,2,3,4 1,2
4) Mistisizmin yaklaşımının türlere göre farklılaşmasının nedenlerini sorgular.   1,2,3,4 1,2
5) Mistik roman türünden seçilmiş örnekler okur.   1,2,3,4 1,2
6) Okuduğu mistik romanları farklı bağlamlarda çözümleme ve yorumlama becerisini edinir.   1,2,3,4 1,2
7) Farklı yaklaşımlarla yazılmış mistik romanlar arasında karşılaştırmalar yapar.   1,2,3,4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kaşgarlı Mahmud  
2 Yusuf Has Hacib  
3 Hoca Ahmed Yesevi  
4 Mesnevi I  
5 Mesnevi II  
6 Mesnevi III  
7 Mesnevi IV  
8 ARA  SINAV  
9 Hacı Bektaşi Veli  
10 Sultan Veled  
11 Ahmed Fakih  
12 Hacı Bayram Veli  
13 Fuzuli ve Şeyh Galib  
14 Final  
     

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Köprülü, Prof. Dr. Fuad. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: Ankara.  

 

Güzel, Prof. Dr. Abdurrahman. Dînî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Akçağ: Ankara.

 

Pekolcay, Doç. Dr. Necla. İslami Türk Edebiyatı, Kitabevi: İstanbul.

 

Tarlan, A.Nihat. Fuzuli Divanı Şerhi, c.3, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.: Ankara, 1985.

Okuyucu, Cihan. Gazel Bahçesi, Sütun Yayınları: İstanbul, 2011.

Şentürk, A.Atilla.  Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, YKY: İstanbul, 1999.

Diğer Kaynaklar Budak, Ali. Batılılaşma ve Türk Edebiyatı, Bilge Kültür Sanat: İstanbul, 2008. 

 

Nurdoğan, Muhammet. Fuzuli-,Leyla  ve  Mecnun, Yelkenli  Yay.: İstanbul, 2010.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Öğrenciye her hafta okuma materyali verilir.
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final yapılır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara Ödev 1 40
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk Edebiyatı sahasına dair bilgilerini derinleştirme         x  
2 Modern ve klasik edebî metinleri anlayabilme ve yorumlayabilme         x  
3 Türk Edebiyatının erken dönem metinleri üzerinde analitik incelemeler yapabilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme     x      
4 Türk Edebiyatı sahasında derinlemesine inceleme yapabilme ve varılan sonuçların eleştirel analizini ortaya koyabilme         x  
5 Klasik metinleri, modern eleştiri kuramları ile ele alabilme         x  
6 Yeni bir alfabeyi öğrenme ve kullanabilme   x        
7 Türk Edebiyatı alanındaki birikimini güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularla sentezleyebilme         x  

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev 1 6 6
Ara Ödev 1 17 17
Final Ödevi 1 28 28
       
Toplam İş Yükü     373
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,92
Dersin AKTS Kredisi     15