• TR
  • EN
Ders Kodu: 
TLP 606
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Dersin amacı; öğrencilerin mitoloji hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak edebiyatın temel ve ilk anlatılarının insan yaşamındaki önemini kavratmak ve günümüz edebiyat örneklerine yansımasını değerlendirmektir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste dünya mitolojisi üzerine yapılan araştırmalar, mit kavramı; mitlerin özellikleri, işlevleri, mit türleri incelenecek; mitolojinin tanımı üzerine tartışmalar yürütülerek, mitolojinin edebiyata hangi yönleriyle nüfuz ettiği ve edebiyat ile nasıl bir ilişki içinde olduğu üzerinde çalışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Mitlerin nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini saptar.   1,2,3,4 1,2
2) Mitlerin edebî özelliklerini tespit eder.   1,2,3,4 1,2
3) Mit türlerini ve bu türlere farklı yaklaşımları ayırt eder.   1,2,3,4 1,2
4) Mitlerdeki motifleri ve sembolik anlatımı sorgular ve bağdaştırır.   1,2,3,4 1,2
5) Seçilmiş mit örneklerini karşılaştırır. Mitleri çözümleme ve yorumlama becerisini edinir.   1,2,3,4 1,2
6) Mitleri çözümleyerek insanlık tarihinde düşüncenin ve edebiyatın gelişimi üzerinde fikir yürütür.   1,2,3,4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Türkiye’de Türk mitolojisi üzerine yapılan araştırmalar  
2  Türkiye dışında Türk mitolojisi üzerine yapılan araştırmalar  
3  Mit ve mitoloji terimleri  
4 Mitlerin işlevleri  
5  Mitoloji, din ve tarih ilişkisi  
6  Kozmogonik mitler  
7 Antropogonik mitler  
8 ARA SINAV  
9  Etiyolojik mitler  
10  Teogonik mitler  
11  Eskatolojik mitler  
12  Halk bilimi ürünlerinde mitolojik unsurlar (masal, destan, batıl inanış, adetler.)  
13  Mevsimsel törenler ve mitler (Nevruz, Hıdırellez)  
14 Final  
     

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Emel Esin, İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1978.

Emel Esin, Türk Kozmolojisi (İlk Devir Üzerine Araştırmalar), İstanbul 1979.

İnan, Abdülkadir. Tarihte ve Bugün Şamanizm (Materyaller ve Araştırmalar), Ankara 1986.

Eliade, Mircea. Mitlerin Özellikleri, Çev.: Sema Rifat, İstanbul 1993.

Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C.I Ankara 1989, Cilt II Ankara 1995.

Eliade, Mircea. Şamanizm, Çev.: İsmet Birkan, İstanbul 1999.

Seyidoğlu, Bilge. Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliller, İstanbul 2002.

Çoruhlu, Yaşar. Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul 2002.

And, Metin. Oyun ve Bügü, İstanbul 2003.

Diğer Kaynaklar Örnek, Sedat Veyis. 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul 1988.

Eliade, Mircea. Dinler Tarihine Giriş, Çev.: Lale Arslan, İstanbul 2003.

Eliade, Mircea. Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, Çev.: Ali Berktay, III Cilt, İstanbul 2003.

Beydili, Celal. Türk Mitolojisi –Ansiklopedik Sözlük, Çev.: Eren Ercan, Ankara 2005.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Öğrenciye her hafta okuma materyalleri verilir.
Sınavlar Yıl içerisinde bir defa ara sınav ve bir defa final sınavı yapılır

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ(%)
Ödev 1 20
Ara Ödev 1 40
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk ve dünya edebiyatına ait edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirir, özgün değerlendirmeler yapar.   x        
2 Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.       x    
3 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, bu sorunlara somut çözümler üretir; çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.       x    
4 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.         x  
5 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.         x  

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev 1 6 6
Ara Ödev 1 17 17
Final Ödevi 1 28 28
       
Toplam İş Yükü     373
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,92
Dersin AKTS Kredisi     15