• TR
  • EN
Ders Kodu: 
FEAS 598
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
0
AKTS: 
18
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencinin; argümantasyonu anlama, biçimsel ve biçimsel olmayan mantık hatalarını ve yanıltıcı argümanları tanıyarak bunlardan kaçınma ve tez çalışması için güçlü argümanlar formüle edebilmesi için eleştirel düşünmeyi kavraması ve benimsemesi; konu hazırlama aşamasında literatür taramasının yerini ve gerekliliğini anlaması; Yüksek lisans tezi aşamasında tutarlı bir araştırma sorusu geliştirmesi.

Dersin İçeriği: 

Bu ders yüksek lisans tezi için araştırma sorusu bulunması sürecinde eleştirel düşünmenin temel unsurlarını ortaya koymak için tasarlanmıştır. Ders ayrıca öğrenciyi araştırmasının yerini anlamasını sağlayacak bir literatür taraması geliştirmeye teşvik edecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Uygun, geçerli ve güçlü argümantasyonu tanıma;

1, 2, 3, 5, 6

1,2,3

A

Biçimsel ve biçimsel olmayan mantık hatalarını

ayırt etme;

5, 6, 7, 8, 9

1,2,3

A

Önerilen çalışmanın konusuna uygun akademik

literatürü tanımlayabilme;

5, 6, 7, 8, 9

1,2,3

A

Bu akademik kaynakları değerlendirebilme;

1, 2, 3, 5, 6

1,2,3

A

Çeşitli bakış açılarını eleştirebilme;

1, 2, 3, 5, 6

1,2,3

A

Literatür taramasını temel alan bir araştırma sorusu

geliştirebilme.

5, 6, 7, 8, 9

1,2,3

A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

1

Derse giriş ve müfredatın gözden geçirilmesi

2

Eleştirel Düşünce'ye giriş

3

Mantıksal Kategoriler, 1. Bölüm: Gereklilik ve Olasılık

4

Mantıksal Kategoriler, 2. Bölüm: Gerçeklik-Gerçekdışılık, temel mantığın diğer kategorileri

5

Mantıksal Kategoriler, 3. Bölüm: Sağlamlık, geçerlilik

6

Mantıksal Kategoriler, 4. Bölüm: Nedensellik, Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Mantık Hataları

7

Çalışma bireysel temelde, öğretim görevlisi ile öğrenci arasında, yüksek lisans tezinin oluşturulması için gerekli konunun geliştirilmesi, değerlendirilmesi, ayrıntılandırılması, konu ile ilgili literatürün edinilmesi, literatür taramasının yapılması ve araştırma sorusunun oluşturulması şeklinde devam edecektir. 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

LAU, Joe Y.F. An Introduction to Critical Thinking and Creativity. 2011. Hoboken, NJ: Wyley and Sons.

Diğer Kaynaklar

COPI, Irving M. 1978. Introduction to Logic, 5th edition. New York: MacMillan.

MERRIAM, Sharan B. Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. San Francisco: Jossey-Bass.

SILVERMAN, David. 2000. Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London: Sage Publications.

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Yerel Yönetimler ve Yönetişime dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

 

 

 

 

X

 

2

Kamu Yönetimi disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

 

X

 

3

Kamu Yönetimi alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

 

 

 

 

X

 

4

Farklı yerel yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.

 

 

 

 

X

 

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.

 

 

 

 

X

 

6

Yerel yönetimler ve yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.

 

 

 

 

X

 

7

Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.

 

 

 

 

X

 

8

En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.

 

 

 

X

 

 

9

Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.

 

 

 

 

X

 

10

Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek. 

 

 

 

 

X

 

11

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.

 

 

 

 

X