• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ANT 645
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin ana teması geçmişten günümüze yaşamış olan göçerlerdir. Bu derste binlerce yıl önce yaşamış olan eski göçerlerin keşfi arkeolojik bulgularla analiz edilecek, dünyanın farklı bölgelerindeki günümüz göçerleri antropolojik açıdan incelenerek keşfedilmeye çalışacaktır. Eski dönemlerdeki göçerleri keşfetmek ve anlamak için günümüzdeki göçebe hayat tarzının dinamiklerini, göçlerin sebep ve modellerini anlamak ve hatta günlük hayattaki faaliyetlerin malzeme üzerine nasıl yansıdığını gözlemlemektir.

Dersin İçeriği: 

Bu seminer dersinin ana teması geçmiş dönemde yaşamış olan göçerlerdir. Seminerin katılımcıları binlerce yıl önce yaşamış olan eski göçerlerin keşfini arkeolojik bulguları analiz ederek ve dünyanın farklı bölgelerindeki günümüz göçerlerini antropolojik açıdan inceleyerek keşfetmeye çalışacaktır. Eski dönemlerdeki göçerleri keşfetmek ve anlamak için günümüzdeki göçebe hayat tarzının dinamiklerini, göçlerin sebep ve modellerini anlamak ve hatta günlük hayattaki faaliyetlerin malzeme üzerine nasıl yansıdığını gözlemlemek gerekir. Derste arkeolojik, antropolojik, etnografik,tarih içerikli bazı temel yayınların eleştirel bir bakış açısıyla okunması ve arkeolojide kulanılan mevcut teori ve yöntemlerin eleştirel analiziyle göçerler ve göçebeliğe dair problemler irdelenecek ve bazı sorulara cevap aranacaktır. Ayrıca, literatürde çok tartışmalı olan “göçebelik”, “yerleşik hayat” ve “transhuman” kavramları, tarihi ve kökenleri tartışılacak, arkeolojik kontekste göçerlerin nasıl keşfedildiği, incelendiği ve yorumlandığına yönelik yayınlar da okunup eleştirisi yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Göçebe yaşama ilişkin kavram ve tanımları öğrenir. 1,2,3,6,7,8 1,2,4 A,C
2-Göçebe gündelik yaşamı ve pratiklerine ilişkin bilgi sahibi olur. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,4 A,C
3-Farklı göçebe coğrafyalarında yaşayan grupları karşılaştırabilecek bilgiye sahip olur. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4 A,C
4- Göçer ve yerleşik kültürler arasındaki ilişkileri ve stratejileri anlayacak bir bakış elde eder. 1,2,3,4,5,6,8,9 1,2,3,4 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Göçebeliğin tanımı  
2 Göçebe Coğrafyaları  
3 Göçebelik Biçimleri (Tam göçebelik, Yarı göçebelik, Transhümans, Yaylacılık)  
4 İnsan - doğa- hayvan ilişkisi  
5 Göçebelik ekonomisi ve çobanlık pratiği  
6 Göçebelik mimarisi ve mekan kullanımı  
7 Göçebe yaşamda siyasi ve sosyal organizasyon  
8 Öğrenci Sunumları  
9 Aile ve akrabalık ilişkileri  
10 Göç ve yıllık faaliyetler  
11 Gündelik yaşam pratikleri ve maddi kültür  
12 Göçebe yaşamda zaman ve mekan ilişkisi  
13 Göçebelerin köylülerle ve devletle ilişkileri  
14 İskan faaliyetleri ve yerleşme modelleri  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu -Barfield, Thomas J. 1993. The Nomadic Alternative. New Jersey: Englewood Cliffs.

-Eröz, Mehmet. 1991. Yörükler. İstanbul: TDAV Yayınları.

-Kâşgarlı Mahmut. 1972 Divanü Lûgat-it-Türk. Besim Atalay (Çev.). C. 1-6. Ankara: TDK Yayınları.

-Khazanov, Anatoly M. 1984. Nomads and The Outside World. Julia Crookenden (Çev.).U.S.A: The University of Wisconsin Press.

Diğer Kaynaklar -Barnard, Hans and Willeke Wendrich (Ed.). 2008. The Archaeology of Mobility Old World and New World Nomadism. USA: UCLA.

-Bates, Daniel G.1973. Nomads and Farmers: A Study of The Yörük Southeastern Turkey. Ann ArborThe University of Michigan.

-Beck, Lois. 1991. Nomad, A Year in The Life of a Qashqa’i Tribesman in Iran. USA:University of California Press.

-Cribb, Rojer. 1991. Nomads in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.

-Galaty, John G. ve Douglas L. Johnson (Ed.). 1990. “Introduction: Pastoral Systems in Global Perspective.” The World of Pastoralism: Herding System in Comparative Perspective. New York: The Guilford Press..

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar İlgili kitaplar, makaleler, belgeseller
Ödevler Final ödevi
Sınavlar Vize sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Derse Katılım ve Sunum 1 30
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Derse Katılım ve Sunum 1 30
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 7 7
Sunum 1 3 3
Final Ödev 1 9 9
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     15