• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ANT 623
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı kültürü performans odaklı olarak incelemektir. Farklı kültürlerden insanlar kendi deneyimlerini nasıl yaratıyor ve sunuyorlar? Anlam ve değer kavramları dünyadaki kültürel çeşitlilik içinde incelenecektir. Derste performans yaratıcı bir sunum, günlük eylemler ve kamuya katılım yolu olarak incelenecektir. Jestler, davranışlar, alışkanlıklari olaylar, sanatsal edimler ve sosyal drama olarak hem performansın pratik yönünü hem de performans çalışmasını, belgeleme, yeniden üretme, analiz ve olayların organizasyonu olarak ele alacağız. Ritüel, oyun, gösteri ve rol olmak üzere dört ana kavram üzerinde duracağız. Sadece performansın ne olduğuna değil, kiminle, hangi şartlar altında ve nasıl sergilendiğine de bakacağız.

Dersin İçeriği: 

Derste performans yaratıcı bir sunum, günlük eylemler ve kamuya katılım yolu olarak incelenecektir. Jestler, davranışlar, alışkanlıklari olaylar, sanatsal edimler ve sosyal drama olarak hem performansın pratik yönünü hem de performans çalışmasını, belgeleme, yeniden üretme, analiz ve olayların organizasyonu olarak ele alacağız. Ritüel, oyun, gösteri ve rol olmak üzere dört ana kavram üzerinde duracağız. Sadece performansın ne olduğuna değil, kiminle, hangi şartlar altında ve nasıl sergilendiğine de bakacağız.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Performans çalışmalarının interdisipliner ararştırma paradigmalarına dayandığı hakkında bilgi verir.
1,2,5,7 1,2,5 A,C
  1. Performansı teorik ve pratik olarak anlar. To understand performance as theory and practice
1,2,5,7 1,2,5 A,C
  1. Performansa metodolojik olarak yaklaşır. 
1,2,5,7 1,2,5 A,C
  1. Performansın bütünleyici ve belirleyici olduğunu anlar. 
1,2,5,7 1,2,5 A,C
  1. Performansı olay, günlük aktivite olarak anlar.
1,2,5,7 1,2,5 A,C
  1. Performansı sanatsal eylem olarak anlar.
1,2,5,7 1,2,5 A,C
  1. Farklı kültürlerden performans örneklerini sunar. paradigms.
1,2,5,7 1,2,5 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık[H1] 
1 Giriş: Performans Nedir? Politikalar, Terimler ve Methodlar  
2 Konuşma eylemi ve diğer edimsel eylemler  
3 Etnografya, Anlatı ve Sözlü Tarih  
4 Günlük Yaşam ve Performans  
5 Ritüeller: Performansın tekrarlanması ve yeniden canlandırılması  
6  

Sanatsal Performans: Dans, Müzik, Oyun

 
7  

Drama, Tiyatro ve Retorik

 
8 Ara Sınav  
9 Cinsiyet Performansı  
10 Popüler Performans  
11 Performans Örnekleri, Tartışma ve Analizler : Orta Asya  
12 Performans Örnekleri, Tartışma ve Analizler:Native Amerika  
13 Performans Örnekleri, Tartışma ve Analizler: Afrika ve Afrikalı Amerikanlar  
14 Gözden Geçirme  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Turner, Victor. The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications, 1988.

Goffman, Erving. Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu.2014. İstanbul:Metis Yayınları.

Diğer Kaynaklar Tambiah, Stanley J. A Performative Approach to Ritual, London: The British Academy and Oxford University Press, 1979.                                                                            Turner, Victor. From ritual to theatre: The human seriousness of play. New York: Performing Arts Journal, 1982

Emerson, Robert M., Rachel I. Fretz, and Linda L. Shaw. 1995. Writing ethnographic fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press.                                                     Pearson, Mike, and Michael Shanks. 2001. Theatre/archaeology. London ;, New York: Routledge.                                                                                                                 Meintjes, Louise. 2003. Sound of Africa!: making music Zulu in a South African studio. Durham, NC: Duke University Press.                                                                           Weiss, Robert Stuart. 1994. Learning from strangers: the art and method of qualitative interview studies. New York, Toronto, New York: Free Press.                                   Alford, Robert R. 1998. The craft of inquiry. New York: Oxford University Pres

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kitap ve makaleler
Ödevler Öğrenci sunumları
Sınavlar  Ara sınav ve final sınavları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Derse Katılım, Sınıf Sunumları ve Derse Devam 1 20
Ödev 1 20
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,     X      
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür.     X      
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,       X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) - - -
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 7 7
Final 1 14 14
Toplam İş Yükü     73
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.92
Dersin AKTS Kredisi     15