• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ANT 510
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı; niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri konusunda bilgi edinilmesini sağlamak ve sosyal araştırma hakkında genel bilgi düzeyini arttırmaktır. Bu ders sayesinde, saha çalışmalarını oluştururken ve saha çalışmaları yaparken hem araştırma etiği hem de niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri arasındaki ilişkinin değerlendirilebilmesi öngörülmektedir. Bunun yanı sıra araştırmadaki etik değerler, verinin toplanması ve analizi, araştırmanın yazımı ve sunumu konularında da bilgiler verilecektir. Dönemin sonunda, ele alınan makaleler ve yaklaşımlar neticesinde, araştırmacının değişik metodları analiz edebilecek ve yeni metodlar geliştirebilecek, sosyal problemleri tanımlama ve değerlendirme noktasında yeni yaklaşımlar geliştirebilecek düzeye gelmesi amaçlanır.

Dersin İçeriği: 

Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Metodları, Araştırma Sorusu, Araştırmanın Kurgulanması, Örneklem, Araştırmanın Güvenirliliği ve Kalitesi, Katılımlı Gözlem Tekniği, Etik Değerler, Mülakat Teknikleri, İstatistik Veri, Sözlü ve Görsel Veri, Eylem Araştırmaları, Bulguların Analizi, Etnografi Yazımı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 5: Örnek Çalışmalar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Antropolojik araştırma tekniklerinin genel prensip ve ilkelerinin açıklanması.  

2,3,4,7,8,9

 

1,2,3

 

A,C

2) Öğrencilerin niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi.  

2,3,4,7,8,9

 

1,2,3,5

 

A,C

3) Öğrenciler, araştırma sorusu, örneklem, katılımlı gözlem ve veri toplama tekniklerini öğrenirler.  

2,3,4,7,8,9

 

1,2,3,5

A,C
4) Öğrenciler, araştırma etiği, verilerin analizi, yazımı ve sunumu konusunda bilgiler elde ederler.    

2,3,4,7,8,9

 

1,2,3,5

A,C
5) Farklı metodların analizi öğrencilere sosyal problemleri tanımlayıp değerlendirirken yeni yaklaşımlar geliştirme imkanı sunar. 2,3,4,7,8,9  

1,2,3,5

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Antropolojide Araştırma Yöntemleri: Niceliksel ve Niteliksel Yaklaşımlar Kitap bölümleri, makaleler
2 Araştırmaya Hazırlık Kitap bölümleri, makaleler
3 Örneklem Kitap bölümleri, makaleler
4 Katılımlı Gözlem Kitap bölümleri, makaleler
5 Araştırmadaki Etik Kriterler Kitap bölümleri, makaleler, örnek çalışmalar
6 Mülakat Teknikleri Kitap bölümleri, makaleler
7 Ara sınav  
8 İstatistik Veri Kitap bölümleri, makaleler
9 Sözlü Veri Kitap bölümleri, makaleler
10 Görsel Veri Kitap bölümleri, makaleler
11 Eylem Araştırması ve Diğer Araştırma Teknikleri Kitap bölümleri, makaleler
12 Bulguların Analizi Kitap bölümleri, makaleler, örnek çalışmalar
13 Araştırma Sonuçlarının Sunumu Kitap bölümleri, makaleler, örnek çalışmalar
14 Etnografi Yazımı Kitap bölümleri, makaleler, etnografya örnekleri
15 Genel Değerlendirme  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Bernard, H. Russell. 2006. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Altamira Press.

Burgess, Robert G. (Ed.). 2006. In the Field: An Introduction To Field Research. Routledge.

Flick, Uwe. 2007. Designing Qualitative Research. Sage Publications.

Neuman, Lawrence W. 2003. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Pearson Education.

Spradley, James P. 1980. Participant Observation. Harcourt Brace College Publishers.

Diğer Kaynaklar Greenwood, Davydd J. and Morten Levin. 2007. Introduction To Action Research: Social Research For Social Change. Sage Publications.

Henn. Matt, Mark Weinstein and Nick Foard (Ed.). 2006. A Short Introduction to Social Research. Sage Publications.

Keats, Daphne M. 2000. Interviewing: A Practical Guide for Students and Professionals. Open University Press.

Roberts, Brian. 2008. Biographical Research. Open University Press.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kitap Bölümleri, Makaleler, Raporlar
Ödevler Sözlü Sunumlar, Değerlendirme Yazıları
Sınavlar Araştırma Projesi

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev Sunumu 1 20
Derse Katılım 1 10
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,    X        
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,         X  
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,         X    
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,         X  
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,        X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X    
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,         X  
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.         X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Sınıf Sunumları 3 3 9
Kısa Sınav 1 30 30
Değerlendirma yazıları 3 3 9
Derse Katılım 15 1 15
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü     193
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8