• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
LAW 574
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasası’yla tekrar getirilen istinaf kanun yolunu öğrenmelerini ve yapılan değişikliklerin isabetli olup olmadığını değerlendirecek bilgi düzeyine ulaşmasını sağlamak

Dersin İçeriği: 

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan istinaf kanun yoluyla ilgili hükümler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Türk ceza hukukundaki istinaf kanun yoluyla ilgili bilgi sahibi olacaktır. 1,4,5,9 1,2,3 A,C
2. Türk ceza hukukundaki istinaf kanun yoluyla ilgili yargı uygulamasını ve güncel sorunları öğrenebilecektir. 1,4,5,9, 1,2,3 A,C
3. Türk ceza hukukundaki istinaf kanun yoluyla ilgili olarak bilimsel bir çalışma gerçekleştirebilecektir. 1,4,5,9 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Genel olarak istinaf kanun yolu
2 İstinaf yoluna gidilemeyecek kararlar
3 İstinaf isteminin süresi ve reddi
4 İstinafa başvurabilecek olanlar
5 İstinaf incelemesi
6 İstinaf isteminin reddi
7 İstinaf isteminin tebliği ve cevabı
8 Dosyanın bölge adliye mahkemesine tevzii
9 Dosya üzerinden ön inceleme
10 Dosyanın esastan incelenmesi ve kovuşturma
11 Duruşma hazırlığı
12 Aleyhe bozma ve direnme yasağı
13 Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi
14 İstinaf kanun yoluyla ilgili güncel sorunlar

Kaynaklar

Ders Notu Süheyl Donay, Ceza Yargılama Hukuku, 2.b., Beta
Diğer Kaynaklar Feridun Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf ve Tekrar Kabulü Sorunu, İÜHF yayınevi, 1979

Tanju Sarıgül, Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf, Seçkin, 2012

Kubilay İnan, Ceza Yargılamasında Yasayolları, Seçkin, 2006

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Ödev 0 0
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.         X
2 Cumhuriyet tarihi ile ilgili veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X        
3 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.       X  
4 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.         X
5 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.                   X
6 Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak X        
7 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X        
8 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma X        
9 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.         X
10 Mustafa Kemal’in fikir ve ideallerinin tam ve doğru anlaşılması X        

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     160
Toplam İş Yükü / 25 (s)           6,4
Dersin AKTS Kredisi     6