• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
LAW 642
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Yeni Borçlar Kanunu ile genel hükümler arasında 20-25. maddelerde düzenlenen genel işlem şartları konusunun, kanunda yer almadığı eski dönemdeki uygulaması ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Dersin İçeriği: 

Sözleşmelerin kurulması, tamamlanması ve yorumlanması

Geçersizlik halleri – özellikle ‘yazılmamış sayılma’

Genel işlem şartları kavramı, unsurları

Genel işlem şartlarının benzer kavramlardan farkları

Genel işlem şartlarının yürürlük denetimi ve içerik denetimi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un getirdiği düzenlemeler

Uygulamadan örnekler

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;

 

Genel işlem şartları kavramını ve benzer hukuki müesselerden farkını,

 

Özellikle hukukumuza yeni giren ‘yazılmamış sayılma’ geçersizlik yaptırımını ve buna verilmesi gereken gerçek anlamı,

 

Sözleşmenin yorumlanması ve tamamlanması konusundaki genel ilkeleri,

 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile eski dönemde yalnızca tüketiciler için getirilen korumanın yaygınlaştırılmasını, Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemenin benzer ve farklı yönlerini,

 

karşılaştırmalı olarak inceleme becerisini kazanacak, bu bilgileri yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek ve teoride ve uygulamada getirilen değişiklikleri kullanabilmeye ehil olacaktır.

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Borçlar Hukukuna hakim olan ilkeler ve

genel işlem şartlarıyla bağlantıları

2 Genel işlem şartları - Unsurları
3 Genel işlem şartları - Benzer kavramlarla farkları
4 Hakimin özel hukuk işlemlerine müdahalesinin

kanundaki örnekleri

5 İrade uyuşması, güven teorisi, sözleşmelerin tamamlanması
6 Geçersizlik halleri
7 Yokluk-Kesin hükümsüzlük fark ve benzerlikleri
8 Kısmi geçersizlik ve sonuçları
9 Genel işlem şartları - Yürürlük denetimi
10 Genel yorum kuralları
11 Genel işlem şartlarının yorumlanması
12 Genel işlem şartları - İçerik denetimi
13 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yeni Borçlar Kanunu çerçevesinde genel işlem şartlarının değerlendirilmesi
14 Örnek olaylar üzerinden konunun tartışılması

Kaynaklar

Ders Temel Kaynak Yeşim Atamer: Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi

Ayşe Havutçu: Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması

Diğer Kaynaklar Haluk Tandoğan: Tüketicilerin Korunması ve Sözleşme Özgürlüğünün Bu Açıdan Sınırlanması

Onur Yalçın: Banka Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Geçerliliği

Nihat Yavuz: Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI PAYI
Ara Sınav             
Ödev (makale çevirisi) 1 10
Proje    
Laboratuar    
Arazi Çalışması    
Seminer ve Sunum         1                5
Uygulama    
Diğer    
TOPLAM    
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 2 15
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı         1 85
TOPLAM   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Yeterlilikleri Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine,  analitik ve eleştirisel düşünce yetisine sahip  olmak.         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek.         X
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek     X    
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek       X  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     X    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     X    
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek   X      
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de  sahip olmak         X
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X