• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
DBA 630
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin finans teorisi hakkında bilgi sahibi olmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Finans literatüründeki temel modeller.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Finansal hesaplama modellerini anlatır.  

4, 7,9,10

1,2,3 A,C
2) Risk hesaplama modellerini açıklar.  

4, 7,9,10

1,2,3 A,C
3) Portföy yönetimi tekniklerini inceler.  

4, 8,10

1,2,3 A,C
4) Finansman modellerini açıklar.  

4, 8,10

1,2,3 A,C
5) Temettü ve şirket değeri arasındaki ilişkiyi inceler.  

4, 8,10

1,2,3 A,C
6) Borçluluk ve şirket değeri arasındaki ilişkiyi inceler.  

4, 8,10

1,2,3 A,C
7) Sermaye maliyeti modellerini açıklar.  

4, 8,9,10

1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
2 Risk ve Getiri Hesaplama Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
3 Risk ve Yatırım Kararları Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
4 Sermaye Maliyeti Hesaplama Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
5 Sermaye Maliyeti ve Yatırım Karlılığı Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
6 Borç Sermayesi Özsermaye Karşılaştırması Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
7 Ara Sınav Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
8 Portföy Yönetimi Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
9 Temettü Politikası Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
10 Şirket Değerlemesi Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
11 Şirket Değeri Temettü Politikası İlişkisi Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
12 Enflasyonun Sermaye Maliyeti Etkisi Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
13 Enflasyonun Yatırım Kararları Etkisi Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
14 Genel Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Doktora adayları işletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimler alanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalara ilişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılarda sunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.     X      
2 Doktora adayları günümüzde gerek işletme alanına gerekse sosyal bilimlerin diğer alanlarına ilişkin değişim, yenilik ve gelişmeleri yakından izlemeyi, yorumlamayı ve bu bilgilerin ışığında uygulayıcılar olarak örgütsel/yönetsel sorunları saptamayı ve gerekli yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenir   X        
3 Doktora adayları işletme ve genel olarak sosyal bilimlerde en son yenilikleriyle araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız olarak ya da diğer araştırmacılarla ortaklaşa özgün bilimsel/akademik araştırmalar yapma, araştırmalarının sonuçlarını kitap, makale ve raporlar halinde yayınlama ve bilimsel ortamlarda tartışılmak üzere sunma bilgi, beceri ve sorumluluğu kazanır.     X      
4 Doktora adayları kendilerini Üniversitede yaratılan bilimsel ortamda, seçkin öğretim üyeleri, özenle seçilen misafir konuşmacılar ve birlikte eğitim gördükleri diğer grup arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde, sürdürülebilir bir çevre, toplumsal sorumluluk ve aktif bir vatandaşlık bilincine sahip, etik ilkelere dayalı birer örnek insan, yönetici, lider ya da akademisyen olarak gelişirler.   X        
5 Doktora adayları küreselleşen bir dünyada yönettikleri ulusal ve uluslararası örgütlerde çalışanların giderek artan bir biçimde farklı geçmiş ve kültürlerden geldiklerini, şirket evliliklerinde yaşanılan kültürel çatışmaları ve işgücünün ülkeler arası hareketliliğini yaşayarak ve bilimsel ortamlarda tartışarak öğrenir ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilen liderler/yöneticiler olarak gelişirler. X          
6 Doktora adayları görev yaptıkları kuruluşlarda uzun vadeli stratejik planlamaya ve planların uygulanmasına ilişkin rasyonel kararlar verebilen, vizyon sahibi liderler olma niteliklerini kazanırlar.     X      
7 Doktora adayları stratejik yönetimin bir ekip çalışması olduğunu ve ancak ekiplerle çalışılarak sonuçlara ulaşılabileceğini öğrenirler.   X        
8 Doktora adayları sosyal bilimlerin farklı alanlarında geliştirilmiş bulunan bilgilerin geniş ölçüde çakıştıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını görür ve bilimsel çalışmalarda disiplinler arası bir yaklaşıma ve bakış açısına sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu öğrenir.   X        
9 Doktora adayları sürdürdükleri uzun süreli doktora çalışmalarında sürekli olarak İngilizce yazdıkları ve sözlü sunumlar yaptıkları ve bu çalışmalarının geliştirilmesi yönünde eleştirildikleri için gerek ana dilde gerekse İngilizcede etkin iletişim becerileri kazanırlar.     X      
10 Doktora adayları sosyal bilimlerde ve işletme alanında bilgi üretiminin ve değişimin ne kadar hızlı olduğunu yakından görür ve yaşam boyu öğrenmenin kaçınılmaz olduğunu yaşayarak öğrenir.     X