• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
DBA 612
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bir şirketin uzun dönemli bölgesel, ulusal veya uluslar arası performansını belirleyen, yönetimsel kararları, aktiveleri, tepkileri ve ilişkileri ifade etmek, yorumlamak ve yönetmek.

Dersin İçeriği: 

İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim, Stratejinin Belirlenmesi, Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Denetimi,  Stratejik Analizler, Teknoloji ve Yenilikçilikte, KOBİ’lerde, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda, Sivil Toplum Örgütlerinde ve Çokuluslu/Küresel Şirketlerde Stratejik Yönetim Uygulama ve Sorunları, Kurumsal Yönetim, Etik, Kurumlarda Toplumsal Sorumluluk ve Çevresel Sürdürülebilirlik.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler günümüzün karmaşık ve sürekli değişen pazarlarında nasıl rekabet üstünlüğü yaratacaklarını anlarlar. 5,6,7 1,2,3 A,C
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler örgütsel hedeflerini tanımlamayı öğrenirler. 5,6,7 1,2,3 A,C
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler örgütsel hedeflere ulaşmak için gerekli olan stratejik araçları geliştirmeyi öğrenirler. 5,6,7 1,2,3 A,C
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler firmanın örgütsel hedeflerine ulaşması için stratejik araçları nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenirler. 5,6,7 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş İlgili Makaleler
2 Strateji ve Performans Odaklılığı İlgili Makaleler
3 Rekabetçi ve iş birliği etkileşimi İlgili Makaleler
4 Firma kaynakları İlgili Makaleler
5 Örgütsel Adaptasyon ve Öğrenme İlgili Makaleler
6 Sanayi Devrimi İlgili Makaleler
7 Teknolojik değişim İlgili Makaleler
8 Ara Sınav İlgili Makaleler
9 Strateji Süreçleri İlgili Makaleler
10 Firma stratejisi ve teorileri İlgili Makaleler
11 Şirket Stratejisi: Farklılaşma İlgili Makaleler
12 Şirket Stratejisi: Dikey Entegrasyon İlgili Makaleler
13 Şirket Stratejisi: Dikey Entegrasyon İlgili Makaleler
14 Çok işletmeli şirket tasarımı ve yönetimi İlgili Makaleler
15 Sunumlar İlgili Makaleler
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı  
Diğer Kaynaklar *Porter, Michael 1996. What is Strategy? Harvard Business Review, 74, 61.

*Lieberman, Marvin B. 1984. The Learning Curve and Pricing in the Chemical Processing Industries. RAND Journal of Economics, 15, 213—228.

*Caves, Richard E. and Ghemawat, Pankaj 1992. Identifying Mobility Barriers. Strategic Management Journal, 13, 1—12

*Teece, David 1986. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. Research Policy, 15, 285—305

*Schmalensee, Richard, 1985, Do markets differ much?, The American Economic Review 75, 341–351.

*Rumelt, Richard P., 1991, How much does industry matter?, Strategic Management Journal 12, 167–185.

*McGahan, Anita M., and Michael E. Porter, 1997, How much does industry matter, really?, Strategic Management Journal 18, 15–30.

*Bertrand, M., and A. Schoar, 2003, Managing with style: The effect of managers on firm policies, The Quarterly Journal of Economics 118, 1169–1208

*Saloner, G. (1991). "Modeling, game theory, and strategic management."Strategic Management Journal 12: 119.

*Gimeno J. 1999. Reciprocal Threats in Multimarket Rivalry: Staking out 'Spheres of Influence' in the U.S. Airline Industry. Strategic Management Journal 20(2): 101-128

*Klepper, S. and K. L. Simons (2000). "Dominance by birthright: Entry of prior radio producers and competitive ramifications in the U.S. television receiver industry." Strategic Management Journal 21(10/11): 997-1016.

*Agarwal R, Gort M. 1996. The Evolution of Markets and Entry, Exit and Survival of Firms. The Review of Economics and Statistics 78(3): 489-498

*Stuart TE, Podolny JM. 1996. Local search and the evolution of technological capabilities. Strategic Management Journal 17: 5-19.

*Christensen CM, Bower JL. 1996. Customer power, strategic investment, and the failure of leading firms. Strategic Management Journal 17(3): 197-218.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Sunum
Sınavlar Ara sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav    
Ödev 2 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıliçinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Doktora adayları işletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama,

finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimler

alanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalara

ilişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılarda

sunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve

eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.

        X  
2 Doktora adayları günümüzde gerek işletme alanına gerekse sosyal bilimlerin

diğer alanlarına ilişkin değişim, yenilik ve gelişmeleri yakından izlemeyi,

yorumlamayı ve bu bilgilerin ışığında uygulayıcılar olarak örgütsel/yönetsel

sorunları saptamayı ve gerekli yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenir

      X    
3 Doktora adayları işletme ve genel olarak sosyal bilimlerde en son yenilikleriyle

araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız olarak ya da diğer araştırmacılarla

ortaklaşa özgün bilimsel/akademik araştırmalar yapma, araştırmalarının

sonuçlarını kitap, makale ve raporlar halinde yayınlama ve bilimsel ortamlarda

tartışılmak üzere sunma bilgi, beceri ve sorumluluğu kazanır.

        X  
4 Doktora adayları kendilerini Üniversitede yaratılan bilimsel ortamda, seçkin

öğretim üyeleri, özenle seçilen misafir konuşmacılar ve birlikte eğitim

gördükleri diğer grup arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde, sürdürülebilir bir

çevre, toplumsal sorumluluk ve aktif bir vatandaşlık bilincine sahip, etik ilkelere

dayalı birer örnek insan, yönetici, lider ya da akademisyen olarak gelişirler.

        X  
5 Doktora adayları küreselleşen bir dünyada yönettikleri ulusal ve uluslararası

örgütlerde çalışanların giderek artan bir biçimde farklı geçmiş ve kültürlerden

geldiklerini, şirket evliliklerinde yaşanılan kültürel çatışmaları ve işgücünün

ülkeler arası hareketliliğini yaşayarak ve bilimsel ortamlarda tartışarak öğrenir

ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilen liderler/yöneticiler olarak

gelişirler.

        X  
6 Doktora adayları görev yaptıkları kuruluşlarda uzun vadeli stratejik planlamaya

ve planların uygulanmasına ilişkin rasyonel kararlar verebilen, vizyon sahibi

liderler olma niteliklerini kazanırlar.

        X  
7 Doktora adayları stratejik yönetimin bir ekip çalışması olduğunu ve ancak

ekiplerle çalışılarak sonuçlara ulaşılabileceğini öğrenirler.

        X  
8 Doktora adayları sosyal bilimlerin farklı alanlarında geliştirilmiş bulunan bilgilerin geniş ölçüde çakıştıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını görür ve bilimsel çalışmalarda disiplinlerarası bir yaklaşıma ve bakış açısına sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu öğrenir.     X      
9 Doktora adayları sürdürdükleri uzun süreli doktora çalışmalarında sürekli olarak

İngilizce yazdıkları ve sözlü sunumlar yaptıkları ve bu çalışmalarının

geliştirilmesi yönünde eleştirildikleri için gerek ana dilde gerekse İngilizcede

etkin iletişim becerileri kazanırlar.

        X  
10 Doktora adayları sosyal bilimlerde ve işletme alanında bilgi üretiminin ve

değişimin ne kadar hızlı olduğunu yakından görür va yaşamboyu öğrenmenin

kaçınılmaz olduğunu yaşayarak öğrenir.

  X        

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Sunum 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     198
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,92
Dersin AKTS Kredisi     8