• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MCM 508
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders öğrencilerin iletişim ve kültür kavramları arasındaki ilişkiyi derinlemesine incelemelerine yardımcı olmaktadır. Öğrenciler dil-iletişim-kültür kavramlarını, etnobilim, simgesel ve yorumsamacı antropolojinin perspektifinden analiz etme becerileri kazanırlar.

Dersin İçeriği: 

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte değişen iletişim örüntülerinin dönüşüme uğrattığı kültürü, iletişim kuramları, yapı, dil, gösterge bilim, eleştirel okul ve kültürel çalışmaların bakış açısıyla ele almaktadır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1.Kültür ve iletişim kavramları üzerinden holistik ve antropolojik bakış açısı kazandırır.
2.Sınıf, kimlik, cinsiyet, güç ve iktidar ilişkilerini iletişim, medya ve antropoloji kuramları üzerinden yorumlar.
3.Yeni medya: sosyal medya, internet ve dijital kültürün şekillendirdiği yeni iletişim örüntülerini, etnografik açıdan inceler.

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Açılış dersi tanışma - Antropoloji Nedir? İletişim Antropolojisine Giriş
2 Kültür - İletişim Kavramlarına Antropolojik yaklaşım
3 Antropolojide İletişim Kuramlarının Yeri
4 İletişim Antropolojinde Araştırma Süreçleri
5 Etnografi ve İletişim Araştırmaları
6 Yapı, Dil ve Göstergebilim
7 Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori
8 Kültürel Çalışmalar
9 Kültür Endüstrisi ve Antropoloji
10 Kültür,ideoloji ve Hegemonya/Güç
11 Kültür, İletişim ve Kimlik
12 Yeni Medya ve Dönüşen İletişim Örüntüleri
13 İnternet ve Etnografi
14 Dijital Medya ve Kültür
15 Post Modernizm
16 Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notu Güvenç, B. (2010). İnsan ve Kültür. İstanbul: Boyut Yayıncılık.

Güvenç, B. (2004). İnsan-Dil ve İletişim. Kültürün abc’si içinde (47-50). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Geertz, C. (1973). The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man. The Interpretation of Cultures içinde (35-55). (2000. Baskı). New York: Basic Books.

Geertz, C. (1973). Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. The Interpretation of Cultures içinde (3-30). (2000. Baskı). New York: Basic Books.

Saussure, F. (1966). Course in General Linguistics. Charles Bally&Albert Sechehaye (ed.).  Wade Baskin (çev.). Toronto: McGraw-Hill Book Company.

Hall, T. E. (1959). The Silent Language. New York: Anchor Press.

Hall, T. E. (1966). The Hidden Dimension. New York: Doubleday.

West, R. & Turner H. L. (2004). Communication Theory: Analysis and Application. U.S.A. McGraw Hill.

 Diğer Kaynaklar Hall S. (1992) “Cultural Studies: Two Paradigms”, N. Dirks, E. Eley, S. Ortner (ed.) Culture, Power, Harmony: A Reader in Contemporary Social Theory içinde, Princeton: Princeton University Press.

Hall, S. (1994) “Kültür, Medya ve İdeolojik Etki”, Mehmet Küçük (der.) Medya İktidar İdeoloji içinde, Ankara: Ark Yayınları.

Shole D. J. (2003) “Eleştirel Çalışmalar: İdeoloji Teorisinden İktidar/Bilgiye”, Mehmet Küçük (der. ve çev.) Medya-İktidar, İdeoloji içinde, Ankara: Ark Yayınları

Askew,K. & Wilk, R. R. (ed.). (2002). The Anthropology of Media. UK. Blackwell Publishers.

Hockings, P. (ed.). (2003). Principles of Visual Antropology. Berlin, New York, Mounton de Gruyter.

Kesal, E. (2014). Evvel Zaman İçinde. İstanbul, İttihaki Yayınları.

McLuhan M. (1967). Medium is The Message. In Anthropology of Media edited by Askew,K. & Wilk, R. R. UK., Blackwell Publishers.

Mead, M. & Bateson G. (2002). On the Use of the Camera in Anthropology. In Anthropology of Media edited by Askew,K. & Wilk, R. R. UK., Blackwell Publishers.

Miller, D. & Slater, D. (2001). The Internet: An Etnographic Approach.Oxford, NewYork, Berg.

Miller, D. (2011). Tales From Facebook. UK. Polity Press.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev   100
Finalin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.         x
2 Medya ve iletişim yönetimiyle ilgili veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.         x
3 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.         x
4 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.         X
5 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.         X
6 Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak     x    
7 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.         X
8 Makale ve tez yazmak için gerekli olan bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak     x    
9 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.         x
10 Medya ve iletişim yönetiminin teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması         x

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ödev 1 40 40
Toplam İş Yükü     188
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,52
Dersin AKTS Kredisi     8