• TR
 • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MCM 506
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders, iletişim bilimlerinin temel kuramsal yaklaşımlarını, eleştirel bir perspektiften ele alır.

Dersin İçeriği: 

Derste, iletişim ve medyaya dair olgu sorun ve konular, tarihsel bir bağlam içinde ekonomik, politik ve toplumsal yönleriyle incelenecektir. Dersi tamamlayan öğrenci, alanın kuramsal bilgisini kavrayacak ve alana dair eleştirel değerlendirme ve karşılaştırma kapasitesine kavuşacaktır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım; 2: Soru-Cevap; 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Alanın disiplinlerarası karakterini anlar ve kavrar.

2. Eleştirel düşünce geleneğini ayırt eder.

3. Anaakım düşünceyi eleştirir.

4. Kuramsal açıklama ve açımlamaları farklı olgulara uyarlar.

5. Güncel sorunları analitik bir bakış açısıyla çözümler. 

Dersin Akışı

1. Giriş

2. Sosyal Bilimlerin Temelleri

3. İletişim Teorilerine Genel Bir Bakış

4. Eleştirel Kültürel Teori

5. Frankfurt Ekolü I

6. Frankfurt Ekolü II

7. Görüş ve Görünüş

8. Dijioptimizm: "Yeni İletişim Teknolojileri"

9. "Sosyal Web" ve Dijital Emek

10. Küreselleşme, Medya ve Kültür I

11. Küreselleşme, Medya ve Kültür II

12. Toplumun McDonaldlaşması

13. Medya ve Kültürün Politik Ekonomisi

14. Öğrenci Sunumları

15. Öğrenci Sunumları

16. Değerlendirme

Kaynaklar

 1. Gulbankian Komisyonu (1996). Sosyal Bilimleri Açın. Çev. Şirin Tekeli, Metis Yay: İstanbul
 2. Erdoğan, İrfan (2014). Medya Teori ve Araştırmaları, Erk Yay: Ankara
 3. Eagletone, Terry (2004). Kuramdan Sonra, Çev. Uygar Abacı, Literatür Yay: İstanbul
 4. Adorno, Theodor, Horkheimer Max (1995). Aydınlanmanın Diyalektiği, Çev. Oğuz Özügül, Kabalcı Yay: İstanbul.
 5. Benjamin, Walter (2000). Pasajlar. Çev. Ahmet Cemal. Yapı Kredi Yay: İstanbul
 6. Berger, John (1993). Görme Biçimleri. Çev. Yurdanur Salman, Metis Yay: İstanbul
 7. Fuchs, Christian (2016). Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş, Çev. Diyar Saraçoğlu, İlker Kalaycı, Notabene Yay: İstanbul
 8. Fuchs, Christian; Mosco, Vincent (2014). Marx Geri Döndü: Medya, Meta, Sermaye Birikimi, der. Funda Başaran, Notabene Yay: İstanbul.
 9. Bauman, Zymunt (2007). Küreselleşme, Çev. Abdullah Yılmaz. Metis Yay: İstanbul.
 10. Urry, John (1998). Mekânları Tüketmek, Çev. Rahmi Öğdül. Metis Yay: İstanbul.
 11. Ritzer, George (1998). Toplumun McDonaldlaştırılması, Çev. Şen Süer Kaya. Ayrıntı Yay: İstanbul
 12. Schiller, Herbert (2005). Zihin Yönlendirenler, çev. Cevdet Cerit, Pınan Yay: İstanbul

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Derse devam ve katılım 1 40
Sunum 1 20
Ödev 1 40
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.         x
2 Medya ve iletişim yönetimi yoğunlaşma alanında ilgili veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.         x
3 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.         x
4 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.         X
5 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.         X
6 Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak     x    
7 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.         X
8 Makale ve tez yazmak için gerekli olan bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak     x    
9 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.         x
10 Medya ve iletişim yönetiminin ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması         x

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 1 55 55
Toplam İş Yükü     199
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,96