• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MCM 502
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders öğrencilere, medya metinlerinde anlamın nasıl üretildiğini, tartışıldığını, müzakere edildiğini ve ideoloji, sınıf, ulus, toplumsal cinsiyet vb. gibi daha geniş iktidar yapılarıyla nasıl ilişkilendiğini analiz etmek ve anlamak için gerekli eleştirel becerileri kazandırmayı amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Derste Marksizm, feminizm, semiyoloji, yapısalcılık, post-yapısalcılık, psikanaliz ve post-modernizm gibi düşünce akımlarının temel kuram ve nosyonları kullanılarak çeşitli medya metinleri ve türleri incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1: Sınav, 2: Sözlü Sunum, 3: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Öğrenciler, medya metinlerinde anlamın üretim ve müzakere süreçlerini anlarlar ve analiz ederler.
2. Öğrenciler medya metinlerinin ideoloji, sınıf, ulus, toplumsal cinsiyet vb. daha geniş iktidar yapılarıyla ilişkilerini anlarlar ve analiz ederler.
3. Öğrenciler, Marksizm, feminizm, semiyoloji, yapısalcılık, post-yapısalcılık, psikanaliz ve post-modernizm gibi düşünce akımlarının temel kuram ve nosyonlarını bilirler ve medya analizine uygularlar.

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Giriş
2 Marksizm ve kültür eleştirisi 1
3 Marksizm ve kültür eleştirisi 2
4 Marksizm ve kültür eleştirisi 3
5 Semiyoloji, yapısalcılık ve kültür eleştirisi 1
6 Semiyoloji, yapısalcılık ve kültür eleştirisi 2
7 Yapısalcılıktan post-yapısalcılığa
8 Temsil, kültür ve iktidar 1
9 Temsil, kültür ve iktidar 2
10 Psikanaliz ve kültür eleştirisi 1
11 Psikanaliz ve kültür eleştirisi 2
12 Psikanaliz ve kültür eleştirisi 3
13 Post-modernizm ve kültür eleştirisi 1
14 Post-modernizm ve kültür eleştirisi 2
15 Sözlü sunumlar
16 Final sınavı

Kaynaklar

Berger, A. A. (1995). Cultural Criticism: A Primer of Key Concepts. Thousands Oaks, California: Sage.

Smith, P. (2008). Cultural Theory: An Introduction. London: Willey-Blackwell.

Hall, S. et al (ed.). (1997) Representation: Cultural Representation and Signifying Practices. London: Sage.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Derse katılım   %10
Sözlü Sunum 1 %20
Ödev 1 %30
Finalin Başarıya Oranı 1 %40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.         x
2 Medya ve iletişim çalışmalarıyla ilgili veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.         x
3 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.       x  
4 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.       x  
5 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.         x
6 Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak     x    
7 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.   x      
8 Makale ve tez yazmak için gerekli olan bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak x        
9 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.       x  
10 Medya ve iletişimin teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması         x

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Sözlü Sunum 1 20 20
Ödev 1 40 40
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     208
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,32
Dersin AKTS Kredisi     8