• TR
 • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 532
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders Geç Osmanlı’dan günümüze kadar olan siyasal gelişmelerin ve süreçlere odaklanmayı amaçlar. 

Dersin İçeriği: 

Bu derste Türk Siyasal Hayatı, Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme çabalarının başlangıcından itibaren detaylı bir şekilde incelenmektedir. Dersin ilk kısmında Geç Osmanlı döneminin siyasal, ekonomik, sosyal, kurumsal ve ideolojik özelliklere ele alınarak siteli bir analizi ortaya koyulacaktır. İkinci kısımda Erken Cumhuriyet Dönemi’ne dair farklı görüşler, tek parti yönetimi, çok partili hayata geçiş, askeri darbeler, siyasi kutuplaşma, Turgut Özal dönemi ve 90’lı yıllar kapsamlı ve analitik bir yaklaşımla ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler Türk Siyasal Hayatı’nın önemli meselelerini ayırt edebilecek ve konu hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacaklar.  

1, 5, 6, 13

1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Öğrenciler Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecinin önemli meselelerini ayırt edebilecek ve konu hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacaklar.  

1, 5, 6

1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Öğrenciler Türk Siyasal Hayatı’ndaki ana ideolojik bölünmeleri tartışabilecekler. 1, 5 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Öğrenciler Türk Siyasal Hayatı’na ve toplumuna dair temel sorunlara çözüm ararken siyaset teorisini kullanabilecekler.  

1, 2, 5

1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Öğrenciler Türk Siyasal Hayatı’ndaki güncel meseleleri analitik bir bakış açısıyla değerlendirebilecekler.   

1, 5, 7

1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Türk Medeniyeti’nin Kökenleri – Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü

 

Erken Modernleşme Çabaları - Lale Devri ve Tepkiler

 

Makale: Cemil Oktay, 1-13. (Osmanlı Siyasi Düşüncesi’nde Çark-ı Felek Anlayışı)

Lewis, 1-40.

 

Berkes, 23-50.

 

Berkes, 51-88.

3 Seküler Devletin Temelleri 

 

Tanzimat’ın Sekülarizmi

 

Makale: Şerif Mardin in Bora and Gültekingil, 42-53. (Yeni Osmanlı Düşüncesi)

Berkes, 89-136.

Berkes, 137-200

4 Anayasal Rejim ve İkinci Abdülhamit 

 

Makale: Cemil Oktay, 15-28. (Hum Zamiri’nin Serencamı

Berkes, 201-252.

Berkes, 253-324

5 Meşrutiyet

 

Milli Burjuvazinin Yaratılması: Jön Türklerin Sosyal ve Ekonomik Politikaları

 

Makale: Yusuf Akçura - Üç Tarz-I Siyaset

Berkes, 325-346.

Ahmad, 23-61.

 

6 Erken Cumhuriyet ve Tek Parti Dönemi (1922-1945)

 

Makale: Mümtaz Turhan, Garplılaşmanın Neresindeyiz?

Ahmad (1993), Zürcher (2004)
7 ARA SINAV  
8 Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti (1945-1960) Ahmad (1993), Zürcher (2004)
9 Yeni Anayasa ve 1960’lı Yıllar (1960-1971) Ahmad (1993), Zürcher (2004)
10 Kutuplaşma ve Siyasi Şiddet (1971-1980) Ahmad (1993), Zürcher (2004)
11 Neoliberalizm ve 1980’li Yıllar (1980-1991) Ahmad (1993), Zürcher (2004)
12 1990’lar (1991-2002)

 

Makale: İlker Aytürk, Post-post-Kemalizm: Yeni Bir Paradigmayı Beklerken

Ahmad (1993), Zürcher (2004)
13 2002 sonrası Türkiye  Zürcher (2004)
14 Değerlendirme  
15 Sonuçlar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 • Eric J. Zürcher. (2004) Turkey: A Modern History, London – New York: I.B. Tauris. 
 • Feroz Ahmad. (1993) The Making of Modern Turkey, London: Routledge.
Diğer Kaynaklar
 • Bernard Lewis. (1969) The Emergence of Modern Turkey, London: Oxford University Press.
 • Cemil Oktay. (2017) Siyasi Kültür Okumaları, Istanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • E. Attila Aytekin, Gökhan Atılgan, Mustafa Şener, Ateş Uslu, Ebru Deniz Ozan, Melih Yeşilbağ, Cenk Saraçoğlu. (2015) Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, İstanbul: Yordam.
 • Feroz Ahmad. (2008) From Empire to Republic: Essays on the Late Ottoman Empire and Modern Turkey, Istanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Feroz Ahmad. (1977) The Turkish Experiment in Democracy 1950-1975, London: C. Hurst & Company.
 • Metin Heper and Jacob M. Landau (eds.) (1991) Political Parties and Democracy in Turkey, London – New York: I.B. Tauris.
 • Metin Heper and Sabri Sayarı (eds.) (2012) The Routledge Handbook of Modern Turkey, London: Routledge.
 • Murat Arslan. (2019) Süleyman Demirel, İstanbul: İletişim.
 • Niyazi Berkes. (1998) The Development of Secularism in Turkey, London: Hurst.
 • Suavi Aydın, Yüksel Taşkın. (2016) 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi, İstanbul: İletişim.
 • Tanıl Bora. (2017) Cereyanlar: Türkiye’de Siyasi İdeolojiler, İstanbul: İletişim.
 • Tanıl Bora and Murat Gültekingil eds. (2009) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt I – Cumnuriyet’e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, Istanbul: İletişim.
 • William Hale. (1994) Turkish Politics and the Military, London: Routledge.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Gerekli okuma ve belgeler kütüphanenin rezerv bölümünde ve kitabevinde bulunabilir.
Ödevler Ödevlere ilişkin metinler sınıfta verilecektir.
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır. 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 .25
Sunum 1 .25
Ödev 1 .50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   0
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         X  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.         X  
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındakibenzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.       X    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.         X  
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.         X  
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.         X  
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         X  
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       X    
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.         X      
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.     X      
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.         X    
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.         X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Sunum 1 18 18
Ödev 1 50 50
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8