• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MAN 531
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 

Elbette bir kullanıcı odaklı yazıldığı, kabul sorunun geniş bir resim vermek ve literatürün kısa bir özetini göstermektedir. Ampirik araştırma metodolojisi ile öğrencilerin, amaçlarını gerçekleştirmelerini sağlamak ve etik kurallarını belirtmektir.

Dersin İçeriği: 

Bunlar araştırma, içerik ve yararları bilimsel yöntemin adımları tartışacağız. Sosyal bilimler ölçme ve ölçekleme tartışılmıştır. SPSS tanımlayıcı, endüktif istatistik hesaplanır ve yorumlanır. Ayrıca, çok değişkenli analiz yöntemleri uygulanacaktır. Bu ders bir araştırma projesi içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

 

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bilgiyi tarif eder.

4,7

 

1,2,3

A

2) Bilgiye ulaşma yöntemlerini bilir.

1,4,12

 

1,2,3

A

3) Rasyonel düşünme tarzını benimser.

2

 

1,2,3

A

4) Gözlenebilen olayların sayısal özelliklerini açıklar.

2

 

1,2,3

A

5) Sosyal ve ekonomik ilişkileri analiz eder.

2,8,12

 

1,2,3

A

6) Çıkarım yapabileceği bulguları elde eder.

1,2,12

 

1,2,3

A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş ve temel kavramlar; Bilimsel Felsefe

 

2

Bilgi, Bilimsel Araştırma, Araştırma Aşamaları ve İstatistik ile ilişkileri ve Etik Kuralları

 

3

Araştırma taslağın ve kuralların yazım kuralları ve İçerikleri

 

4

Anket yöntemi ve anket dizaynı, Araştırma çeşitleri

 

5

Anket dizaynı; Sonuçların ölçülmesi, Sosyal araştırma skalaları, istatistiki skalalar, Soruların çeşitlerine ve skalaya göre veri kodlaması

 

6

Geçerlilik ve güvenirlilik, güvenirliliğin ölçülmesi

 

7

ARA SINAV

 

8

Hipotezlerin ve Araştırma Modellerin Oluşturulması

 

9

İstatistiki analizler için yazılım çözümleri, SPSS’in Sunumu, Veri Girişi

 

10

Tanımlayıcı istatistik: Grafiksel gösterimi, ortalama değer, dağılım yoğunluğu

 

11

Korelasyon ölçümü: Pearson Ürün Korelasyonu, Spearman’in Rank Korelasyonu, Kendall, Ki Kare, Phi Korelasyonu, Bağımsızlık Testi ve olasılık katsayısı

 

12

Hipotez testine giriş, Yöntemler, bağımlı ve bağımsız örnekler için t-testi , Varyans analizi

 

13

Parametrik olmayan test yöntemleri

 

14

Çok değişkenli analiz yöntemleri

 

15

Örnek Uygulamalar

 

16

Final Sınavı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Karar Almada Veri Analizi, A. Mete Çilingirtürk, Seçkin Yayınları, Ankara (2011)

Diğer Kaynaklar

Methodik der empirischen Forschung, Sönke Albers, Daniel Klapper, Udo Konradt, Gabler Verlag; Auflage: 2., überarb. u. erw. (27. März 2007)

Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften, Walter Hussy, Margrit Schreier, Margrit Schreier, Gerald Echterhoff, Springer, Berlin; Auflage: 1., st Edition. (Dezember 2009)

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Çalışma problemleri, dağılım tabloları, ders sunumu

Ödevler

Araştırma projesi

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

2

10

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

 

X

 

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

 

 

X

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

X

 

 

 

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

 

X

 

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

 

X

 

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

X

 

 

 

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

X

 

 

 

 

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

X

 

 

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

X

 

 

 

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

X

 

 

 

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir,  farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

X

 

 

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

X

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamlarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

X

 

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

X

 

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

3

3

Ödev

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

106

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.24

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7