• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
COMM 560
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Ders; öğrencilere yönetilebilir araştırma soruları ve hipotezlerinin nasıl geliştirileceğini, uygun araştırma yöntemlerinin nasıl seçileceğini ve bilimsel bir araştırmanın, sosyal bilimlerdeki çeşitli metodolojik yaklaşımları sentezleyerek ve etik standartlara bağlı kalarak nasıl tasarlanabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Derste iletişim ve medya araştırmalarında kullanılan nicel ve nitel yöntemler işlenmektedir. Derste öğrenciler bir yandan anket ve içerik analizi gibi nicel yöntemlerin, diğer yandan saha araştırması, odak grup çalışması ve derinlemesine mülakat gibi nitel yöntemlerin medya üretim ve alımlama süreçleri, medyanın bireyler ve genel olarak toplum üzerindeki etkileri ve metin analiziyle ilgili soruların cevaplanmasında nasıl kullanılabileceğini öğrenmektedirler. Derste aynı zamanda, başlıca etik kuramları ve bunların araştırma etiği açısından önemi ele alınmakta, bilimsel etik ve araştırma süreci arasındaki ilişkiler değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Sözlü Sunum; C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenci yönetilebilir araştırma soruları ve hipotezleri geliştirir. 1, 2, 4, 6, 9 1, 2, 15 B,C
2. Öğrenci başlıca niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemlerini kullanmayı bilir. 1, 2, 4, 6, 7 1, 2, 15 B,C
3. Öğrenci sosyal bilimlerdeki farklı metodolojik yaklaşımları sentezleyerek bilimsel bir araştırma projesi tasarlar. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 15 B,C
4. Öğrenci araştırma bulgularını uygun formatta sunar. 3, 5, 6, 8 1, 2, 15 B,C
5. Öğrenci araştırma yaparken etik ilkelere bağlı kalır. 5, 7 1, 2, 15 B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Araştırma nedir? Bilim Nedir? Chapter 1
2 Hipotez ve Araştırma Soruları Geliştirmek Chapter 1
3 Araştırmanın Bileşenleri: Bağımlı-Bağımsız Değişkenler, Kavramlar, Yapılar, Ölçekler, Güvenirlik ve Geçerlilik Chapter 2
4 Araştırma Etiği Chapter 3
5 Örnekleme Chapter 4
6 Nitel Araştırma Yöntemleri: Saha Çalışması ve Vaka Analizi Chapter 5
7 Nitel Araştırma Yöntemleri: Odak Grup ve Derinlemesine Mülakat Chapter 5
8 İçerik Analizi Chapter 6
9 Anket: Soru Formunu Hazırlamak Chapter 7
10 Anket: Verileri Toplamak Chapter 7
11 Veri Analizi ve Bulguların Sunumu: Betimsel İstatistik Chapter 12
12 Veri Analizi ve Bulguların Sunumu: Analitik İstatistik Chapter 12
13 SPSS Kullanımının Temelleri Chapter 12
14 Öğrenci Sunumları  
15 Öğrenci Sunumları  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Wimmer, R. D. & Dominick, J. R. (2011). Mass Media Research: An Introduction. Boston, USA: Wadsworth Cengage Learning.
Diğer Kaynaklar Neumann, W. L. (2003). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn & Bacon.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  www. coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www. coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www. coadsysexam.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 50
Sunum 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçinin Başarıyla Oranı 2 50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Toplam 3 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma         X
2 Medya ve iletişim çalışmalarıyla ilgili veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma         X
3 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma       X  
4 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma         X
5 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma     X    
6 Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olma         X
7 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma         X
8 Makale ve tez yazmak için gerekli olan bilgisayar kullanma becerisine sahip olma       X  
9 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.   X      
10 Medya ve iletişim yönetiminin teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması   X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödev 1 20 20
Sunum 1 30       30
Final 1 50 50
Toplam İş Yükü     190
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,6
Dersin AKTS Kredisi     8